• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » Ympäristöviisas viljelijä
 • Ympäristöviisas viljelijä

  15.10.2021: Miltä näytti maisema ennen merenrantalaidunnusta?

  Seisomme Perämeren rannalla, vuosi on 1990. Meri on siellä, mutta sitä ei näe. Sankka puusto, pensaikko, ruovikko peittää näkymän. Maisema oli avoin vielä vuosisadan alkupuolella, jolloin rantoja laidunnettiin ja niitettiin.

  06.10.2021: Kuidut maatalouden maanparannuksessa ja hiilensidonnassa

  Metsäteollisuuden sivuvirroista on kehitetty maatalouden hiilensidontaan sopivaa maanparannuskuitua ja hiilinielukauppaa. Maanparannuskuidusta on saatu kokemuksia raahelaisen Sami Nivalan pelloilla.

  20.08.2021: Pilottialueiden vedenlaatu ja siihen vaikuttavia tekijöitä

  Vesistöjen veden laatuun ei tule välttämättä kiinnitettyä huomiota ennen kuin jotain poikkeuksellista tapahtuu. Yleensä samea vesi voi esimerkiksi kirkastua tai vähäsateisena kesänä vesi voi vähetä pieneksi liruksi.

  18.06.2021: Kerääjäkasvien testaaminen Pohjois-Pohjanmaalla – koesuunnitelman esittely ja sen taustat

  Keväällä 2021 tehdystä Kerääjäkasvien viljely Pohjois-Pohjanmaalla -kyselystä kävi selkeästi ilmi, että kerääjäkasveista ja niiden viljelystä tulisi saada alueelle lisää tietoa.

  04.06.2021: Vesien- ja maisemanhoitoa Zatelliitin kosteikolla

  Zatelliitin kosteikot on perustettu ympäristöministeriön vesien- ja meriensuojelun kärkihankkeena vuosien 2017-2019 aikana. Kosteikot puhdistavat alueen valumavesiä ja toimivat samalla lähivirkistyskohteina. Ne myös antavat alueelle maisema-arvoa ja luovat elinympäristöjä monenlaisille eliölajeille.

  21.05.2021: Perusta kosteikko, kunnosta uoma, laidunna ranta-aluetta!

  Suo, tulvametsä, purouoma, rantalaidun, ihmisen perustama kosteikko - nämä kaikki ovat kosteikkoja ja oman alueensa monimuotoisuuskeitaita. Yhä useampi kosteikkoalue on myös tärkeä lähivirkistyskohde.

  20.04.2021: Hiilensidonta ja nurmet

  Kasvinviljely sitoo hiiltä. Hiilensidontaa voi lisätä huolehtimalla pellon hyvästä kasvukunnosta. Mitä suurempi sato, sitä enemmän hiiltä sitoutuu. Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota tekijöihin, jotka vaikuttavat positiivisesti sadon määrään.

  30.03.2021: Viljelijän arvokkaan työn tukena

  Olen aina kunnioittanut maanviljelijöitä ja heidän tekemäänsä työtä. He tuottavat meille laadukasta kotimaista ruokaa, luovat työllään monipuolista maisemaa ja ylläpitävät maaseudun elinvoimaisuutta. Viljelijöillä on myös tärkeä rooli maamme huoltovarmuuden ylläpitämisessä. Raaka-aineiden tuottajina he osaltaan luovat perustaa kotimaiselle elintarvikkeiden jatkojalostukselle ja ovat näin mukana työllistämässä suomalaisia.

  22.02.2021: Ideoita turvemaiden kuivatukseen

  Kun poikasena levittelin ojapakkoja turvepellolla, enpä tullut ajatelleeksi, kuinka paljon ne pellot aiheuttavat keskustelua, pohtimista, tutkimista ja ristiriitoja reilut 40 vuotta myöhemmin.

  25.01.2021: Ympäristövastuullisuus – minimitason yli niin että heilahtaa

  ”Jokaiselle meistä kuuluu vastuu luonnosta, sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä.”
  - Ympäristöperusoikeus

  18.12.2020: Hyvinvoiva tuotantoeläin vaikuttaa ympäristöön

  Hyvät olosuhteet lisäävät merkittävästi lehmien kestävyyttä ja tuotosta, jolloin pienemmällä eläinmäärällä voidaan tuottaa ihmisravinnoksi esimerkiksi maitoa, lihaa ja munia. Alla kuvataan hyvissä olosuhteissa elävän lypsylehmän päivää.

  20.11.2020: Drooniteknologia ympäristöviisaassa viljelyssä

  16.10.2020: Regeneratiivinen viljely vaatii uudenlaista ajattelua

  Kyntöä on pidetty pitkään varsinkin kevyiden maalajien välttämättömänä perusmuokkausmenetelmänä. Nyt uudenlaiset ajatukset, viljelykierrot ja koneet nostavat päätään hiiliviljelyn myötä. Miten kyntämättä viljely mahtaisi onnistua?

  25.09.2020: Happamat sulfaattimaat – kaikkien maankäyttömuotojen yhteinen ongelma

  Happamat sulfaattimaat eli niin kutsutut alunamaat ovat maankohoamisen johdosta kuivalle maalle noussutta entistä merenpohjaa. Niitä esiintyy paikoitellen lähes kaikkialla Suomen rannikkoalueilla ja myös sisämaan mustaliuskealueilla.

  21.08.2020: Kuulumisia maatilojen ilmastotyöstä ja ilmastoviisaasta viljelystä

  Viljelijät ja maanomistajat ovat ilmastoasiassa keskeisiä toimijoita. Maapinta-alan peitteisyys, käyttö ja toimenpiteet vaikuttavat hiilen sidontaan ja hiilipäästöihin. Maa- ja metsätalous ovat lähes ainoita toimialoja, jotka voivat myös sitoa hiilidioksidia.

  15.06.2020: Valuma-alue – ympäristöviisaan maanviljelyn viitekehys

  Kuten edellisessä Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen blogikirjoituksessa mainittiin, hankkeen olennaisena osana on kaksi pilottialuetta – Leppioja Tyrnävällä ja Ohtuanoja Siikajoella. Kumpikaan alue ei rajaudu aluekeskuksen, kunnan tai muun ihmisen määrittämän hallinnollisen jaottelun kautta, vaan on luonnon muovaama. Kyse on valuma-alueista.

  15.05.2020: Kevät ympäristöviisaiden lasien läpi katsottuna

  Olen jossain yhteydessä törmännyt ajatukseen, että ihminen havainnoi ympärillä olevasta elämästä niitä asioita, joista on kiinnostunut ja joista haluaa oppia lisää. Se että huomaa tiettyjä yksityiskohtia, on merkki siitä, että oppiminen on alkanut.

  Ympäristöviisasta viljelyä
  Lue lisää