• proagriaoulu.fi » Oulun Maa- ja kotitalousnaiset » MKN Maisema » Ympäristösopimussuunnittelu
 • Ympäristösopimussuunnittelu

  Maiseman- ja luonnonhoidon kartoitus

  Tilallasi voi olla mahdollisuus hakea ympäristösopimusta perinnebiotooppien ja muiden luonnon monimuotoisuuskohteiden sekä maisemakohteiden hoitoon. MKN maisema-asiantuntijat löytävät tilasi arvokohteet sekä selvittävät kanssasi mahdollisuudet ympäristösopimuksiin.
  Neuvonnallisen maastokäynnin aikana kartoitamme tilasi maiseman ja luonnon arvokohteet. Keskustelemme kanssasi niiden hoidosta ja neuvomme, millaisia ympäristösopimuksia voit tehdä pellon ulkopuolisille alueille. Hoidettua maisemaa ja luontoa voit hyödyntää myös tilasi tuotteiden markkinoinnissa.

  Suunnittelu

  Pohjois-Pohjanmaalla suuri osa perinnebiotoopeista on laajoja merenrantaniittyjä, joiden suunnittelusta meillä on pitkä kokemus. Koillismaalla ja Lapissa on paljon jokivarsien tulvaniittyjä, joiden erityispiirteet ovat meille tuttuja. Kohteiden hoitoa suunniteltaessa on tärkeää, että niillä on säilynyt merkkejä vanhasta niitto- tai laidunkäytöstä ja että ne ovat vielä kohtuullisella työllä palautettavissa entisen kaltaiseen tilaan.  

  Suunnitelmassa määrittelemme hoidon tarpeet ja tavoitteet koko sopimuskauden ajalle. Huom! Maisema- ja kosteikkosopimukset uusitaan 2023 – myös uusia kohteita voi hakea kevään 2023 tukihaussa.

  Hoidon arviointi

  Neuvonnallisen maastokäynnin aikana voimme arvioida hoitotavoitteiden toteutumista ympäristösopimuskohteella. Laadimme maastokäynnin perusteella suositukset kohteen hoidosta.  

  Jos kaipaat apua maisemakohteiden ja luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoon ja rahoituksiin liittyen, ota yhteys maisema-asiantuntijoihimme.  

  Maatilat voivat hyödyntää palveluissa Neuvo-rahoitusta, jolla voi jatkossa kattaa myös hoitosuunnitelman laatimiskuluja.

  Kalle Hellström, 043 825 5253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi (maatalousluonnon monimuotoisuus, maisema)

  Taru Koskinen, 041 731 0368, taru.koskinen@maajakotitalousnaiset.fi (maatalousluonnon monimuotoisuus, maisema, kosteikot)

  Maarit Satomaa, 040 566 7924, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi (maatalousluonnon monimuotoisuus, maisema, kosteikot)

  Asetuksia ei ole tammikuun 2023 alussa vielä vahvistettu - seuraa tiedotusta alkuvuoden 2023 aikana.

  Maatalousluonnon ja maiseman hoito – ympäristösopimus

  Suurin osa aiemmista ympäristösopimuksista päättyy 30.4.2023 ja niihin tulee hakea uuden tukikauden mukaista viisivuotista ympäristösopimusta kevään 2023 tukihaussa. Vuosina 2019–2022 alkaneen sopimuksen voi halutessaan mukauttaa uuden kauden säännöksiin ja jatkaa sovitun kauden loppuun. Myös uusia sopimuksia ja kosteikkoinvestointeja voi hakea kevään 2023 tukihaussa.

  Maatalouden ympäristösopimuksia voidaan tehdä mm. perinnebiotoopeista (niityt, hakamaat ja metsälaitumet), luonnonlaitumista, reunavyöhykkeistä, metsäsaarekkeista, muinaismuistokohteista ja maaseudun kulttuuriperinnön hoitamisesta.

  Uuden EU-ohjelmakauden mukaiset sopimukset tulevat hakuun keväällä 2023. Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi. Hoidettavan lohkon tulee olla vähintään 0,05 ha ja koko sopimusalueen yhteensä vähintään 0,3 ha. Kohteen maankäyttölajin tulee olla muuta kuin peltoa. Kohteiden hoito on laiduntamista ja niittoa. Uudella ohjelmakaudella ei voi hakea sopimusta kohteelle, jos hoito toteutetaan yksistään raivaamalla.

  Maatalousluonnon ja maiseman hoitoon liittyvän ympäristösopimuksen korvaukseksi on esitetty valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaaksi luokitelluilla perinnebiotoopeilla 610 €/ha vuodessa, muilla sopimusalueilla 460 €/ha vuodessa.

  Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevaan ympäristösopimuksen hoitosuunnitelmaan voi sisältyä kerran sopimuskauden aikana toteutettavaa alueen aitaamista ja peruskunnostusraivausta suunnitelman mukaisen hoidon mahdollistamiseksi. Petoaita voidaan tarvittaessa lisätä hoitosuunnitelmaan sopimuskauden aikana, jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy hoitosuunnitelman muutoksen. Korvaukseksi on esitetty raivauksen osalta 450 eur/ ha, aitaamisen osalta 1500 €/ha ja petoaidan osalta 2400 €/ha.

  Vuoden 2023 alusta alkaen suunnitelman laadinnassa voidaan hyödyntää Neuvo-palvelua. Hakemus toimitetaan ELY-keskukseen. ELY-keskukset tiedottavat vuosittain hakuajoista.

  Lue lisää

  maisemapalveluista

  Tutustu Maisemahelmiä-tarinakarttaan

  Lue lisää maisemapalveluistamme valtakunnallisilta Maa- ja kotitalousnaisten kotisivuilta!