• proagriaoulu.fi » Voimaa vesistöistä
 • Voimaa vesistöistä

  Voimaa vesistöistä -hankkeen tavoitteena on neuvoa ja ohjata eri toimijoita vesien- ja ympäristönhoitoon liittyvissä hankkeissa, niiden suunnittelussa ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa.

  Hanke haluaa nostaa vesiympäristöjen arvostusta ja hyödyntää vesistöjen hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.

  Hankkeessa aktivoidaan toimijoita käytännönläheisten vesien- ja ympäristönhoidon työnäytösten ja talkootapahtumien kautta. Tapahtumien pääteemana on kotimaisen kalan käytön edistäminen ja monipuolinen hyödyntäminen.

  Hankealueella toimivien yritysten vastuuta vesien- ja ympäristönhoitoon halutaan myös nostaa esiin.

  Oulun kaupungin vesialueilla, jotka ovat osakaskuntien tai kaupungin omistuksessa, kehitetään ja testataan niin sanottua vesistötalkkaritoimintaa, johon kuuluvat talkoiden ja työnäytösten järjestäminen sekä pienimuotoiset vesien- ja ympäristönhoitotoimet.

  Hankkeen tuloksena vesistötalkkarin toimenkuva selkiintyy ja vakiintuu. Mallia voidaan hyödyntää myös muilla alueilla.

  Hankkeen tulosodotuksena on monipuolisten alueellisten vesien- ja ympäristönhoidon hankkeiden lisääntyminen ja toimijakentän laajentuminen. Hanke vaikuttaa vesien tilan parantumiseen ja edistää vesienhoidon toimenpideohjelman toteutumista.

  Hankefaktat

  Aikataulu
  1.5.2019–30.11.2021

  Hankealue
  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

  Hallinnoija ja toteuttaja
  ProAgria Oulu,
  Oulun Maa- ja kotitalousnaiset,
  Oulun Kalatalouskeskus

  Rahoitus
  Hankkeen kokonaiskustannus 113 280 euroa, avustus 73 %.
  Harkinnanvarainen valtionavustus vesistö-, vesitalous- ja kalataloushankkeisiin: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  Kuntaraha: Oulun kaupunki
  Muu yksityisrahaosuus: ProAgria Oulu, osakaskunnat, yhdistykset, yritykset