Verkostoitumisella tehoa uuden maakunnan vesienhoitotyöhön

23.11.2017

Pohjois-Pohjanmaalle ollaan perustamassa uutta vesienhoitoa edistävää asiantuntijaverkostoa, VYYHTI-verkostoa, jossa ovat mukana alan keskeisten toimijoiden lisäksi myös paikalliset kunnostajat. Verkosto tukee paikallisia toimijoita käytännön vesienhoitohankkeissa, ja vahvistuva yhteistyö synnyttää alalle uudentyyppisiä hankkeita. Verkoston kustannustehokas toiminta tulisi liittää osaksi uuden maakunnan toimintaa.


VYYHTI-verkoston ydintoimijat luovuttamassa yhteistä ehdotustaan ja esittelemässä verkoston toimintamallia. Vasemmalta Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju, Vesa Nuolioja ProAgria Oulusta, Raimo Ihme Suomen ympäristökeskuksesta, Riina Rahkila VYYHTI II -hankkeesta, Virpi Alenius Luonnonvarakeskuksesta, Eeva-Liisa Repo Suomen metsäkeskuksesta, Birger Ylisaukko-oja Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksestä ja Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.


Vesienhoidon suunnittelu, raportointi ja seuranta sekä toimeenpanon järjestäminen ovat osa suunnitteilla olevan uuden maakunnan toimintaa. Hyvä vesien- ja ympäristön tila on myös maakunnan vetovoimaisuuden perusta, koska se luo pohjaa monipuoliselle elinkeinotoiminnalle ja muun muassa kasvussa olevalle matkailulle. Hyvällä ympäristöllä on tutkitusti myös merkittäviä positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnille.

VYYHTI-verkoston ydintoimijat ovat laatineet yhteisen ehdotuksen maakuntauudistusta valmisteleville tahoille. Ehdotuksessa nostetaan esille koordinoidun vesienhoidon verkostoitumisen suuri tarve ja kustannustehokkuus. Vesienhoitoon liittyvien monitahoisten haasteiden ratkaisemisessa alan toimijoiden yhteistyön merkitys on suuri, mikä korostuu jatkossa muun muassa ilmastonmuutoksen ja lisääntyneen biotalouden tuomien haasteiden vuoksi.

Vesistökunnostuksia on tarkasteltava kokonaisuuksina huomioiden mahdollisimman laajasti valuma-alueen luonnonolot ja ihmistoiminta. Tähän VYYHTI-verkosto luo erinomaiset puitteet. Malli on vietävissä myös muihin maakuntiin edistämään vesien hoitoa, ja samalla se tukee myös valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston toimintaa.

VYYHTI-verkoston ydintoimijat esittävät, että verkosto otetaan Pohjois-Pohjanmaalla käyttöön uutena vesienhoidon toimintamallina ja että VYYHTI-verkoston toimintaan sekä koordinointiin ja kehittämiseen varataan maakuntauudistuksen yhteydessä riittävät resurssit.

Ehdotuksen ovat allekirjoittaneet:

Luonnonvarakeskus
Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta
Suomen metsäkeskus, Pohjoinen palvelualue
Oulun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-ala
ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / Oulun kalatalouskeskus

Allekirjoittaneet toimijat muodostavat VYYHTI-verkoston erityisten vesistöosaajien ydinryhmän ja sitoutuvat osallistumaan verkoston työskentelyyn, paikallisten hankkeiden ja kunnostustoimijoiden tukemiseen sekä yhteistyöhankkeiden valmisteluun käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Lisätietoa

ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, VYYHTI II -hanke

Riina RahkilaLue lisää

 

Ehdotus luovutettiin 23.11.2017 Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harjulle huomioitavaksi maakuntauudistuksen valmistelussa. VYYHTI-verkosto toteuttaa myös uutta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa 2018–2021 (luonnos 11.9.2017), joka korostaa kumppanuuksia ja verkostomaista toimintaa. VYYHTI-verkoston rakentaminen on osa Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavaa, laajaa vesien- ja ympäristönhoitoa edistävää VYYHTI II -hanketta.