• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » ProLiideri » Vastuullinen johtaminen parantaa yrityksen kannattavuutta
 • 25.05.2020

  Vastuullinen johtaminen parantaa yrityksen kannattavuutta

  Yrityskokonaisuus muodostuu tuotannosta, taloudesta ja johtamisesta. Tärkein asia on kuitenkin elämä: mitä sinä haluat elämältäsi ja miten liität sen osaksi yrityksesi toimintaa?

  Vastuullinen toiminta on osa yrityksen strategiaa eli suunnitelmaa siitä, miten yritys menestyy ja saavuttaa halutut tavoitteet.

  Tavoitteet pohjautuvat yrittäjien omiin unelmiin, jotka halutaan saavuttaa ja yrityksen elämäntehtävään eli siihen, miksi yritys ylipäänsä on olemassa. Kaikelle tällä perustan luovat arvot eli yritykselle merkitykselliset asiat.


  Suunta selville. Yrityksen toimintaa voi havainnollistaa myös visuaalisesti. Lähde: MaitoLiideri-hanke, Petri Koivisto.

  Vastuullisesti toimivan yrityksen tai maatilan mielletään kiinnittävän erityistä huomiota ympäristön tilaan ja toimivan eettisesti kestävällä tavalla. Vastuullinen toimintatapa on kuitenkin paljon laajempi käsite, joka pitää sisällään ympäristövastuun lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen vastuun. Kokonaisuutta sitoo yrityksen johtaja ja vastuullinen johtamistapa.

  Vastuullisuus on osa menestyvän
  yrityksen liiketoimintaa

  Vastuullisuus nähdään nykyisin yhä vahvempana osana menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Toimintatapa sovittaa yhteen yrityksen ja tämän sidosryhmien tavoitteet ja odotukset mahdollisimman kestävästi. Pitkällä tähtäimellä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi toimiva yritys on elinvoimainen ja menestyvä eli kannattava ja kilpailukykyinen!

  Vastuullista yritystoimintaa voi havainnollistaa jakkarana, jonka kolme jalkaa muodostuvat taloudesta, ympäristöstä ja sosiaalisesta vastuusta. Jalkojen tulee olla samanpituiset, jotta jakkara pysyy tasapainossa eikä istuja kaadu. Vastuullinen toimintatapa ja sen kehittäminen edellyttävät, että nämä osa-alueet ovat tasapainossa. Yritys ei pysty parantamaan toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi, jos maksuvalmius on heikko.

  Talous, ympäristö ja sosiaalinen vastuu

  Taloudellinen vastuu tarkoittaa kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista, jotta yritys on elinvoimainen. Laajemmin ajateltuna tämä tarkoittaa positiivisia talousvaikutuksia toimintaympäristöön: yrittäjät pystyvät elämään yrityksestä saaduilla tuloilla, henkilöstö saa palkkaa, yhteistyökumppanit saavat tuloa ja yhteiskunnalle maksetaan veroja.

  ”Maho lehmä ei elätä. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa investoinnit, jotka pitävät meidät kilpailukykyisenä.” Metsäkonevalmistaja Ponssen perustaja Einari Vidgrenin toteamus kuvastaa hyvin sitä, kuinka arvopohja konkreettisesti näkyy yrityksen taloudellisen vastuun kannossa. Kuva: Saana Tanskanen-Niemi.

  Ympäristövastuu tarkoittaa ympäristöstä huolehtimista niin, että kannattava toiminta on mahdollista myös tulevaisuudessa. Tämä näkyy kaikessa yritystoiminnassa, kuten lainsäädännön noudattamisessa, toimintatapojen kehittämisessä ja ympäristövaikutuksien vähentämisessä.

  Esimerkiksi tuotantopanosten, raaka-aineiden ja energian optimaalinen ja tehokas käyttö sekä kierrätys ja resurssitehokkuus parantavat ympäristön tilaa. Tämä vaikuttaa positiivisesti myös yrityksen kannattavuuteen.

  Sosiaalinen vastuu tarkoittaa toiminnan vaikutuksia ympäröiville ihmisille ja yhteisöille, esimerkiksi omalle henkilöstölle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille tai paikallisille asukkaille. Menestyvän yrityksen tärkein voimavara on sitoutunut, motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö.

  Tärkein työkalu sosiaalisen vastuun parantamiseen on vuoropuhelu. On hyvä selvittää, mitä odotuksia ympäröivillä ihmisillä on yritykselle. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa myös yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista - olennaisen ja oikean tiedon kertomista yrityksen ja toimialan toimintatavoista ja vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan.

  Yhtä tärkeää on osata kyseenalaistaa omaa toimintaansa sekä hyödyntää sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden asiantuntemusta. Myös uusien ratkaisujen löytäminen eri tahojen näkökulmien ja intressien yhteensovittamiseksi on osa sosiaalista vastuuta. Tiivistetysti sosiaalinen vastuu tarkoittaa yhteistyössä kehittämistä ja toimimista ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

  Vastuullinen johtaja – kestävä yritystoiminta

  Yrittäjän on tärkeää itse määrittää, mitä vastuullisuus omassa yrityksessä konkreettisesti tarkoittaa. Tämä vaatii myös ymmärrystä siitä, mitkä ovat yrityksen nykyiset vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja lähellä asuviin ihmisiin.

  Mitä muutoksia vastuullisempi toimintatapa edellyttää ja miten se näkyy arkisessa päätöksenteossa ja käytännössä? Miten johtamistavan tulee muuttua, jotta vastuullisuus näkyy päätöksenteossa ja käytännössä?

  Vastuullisesta toimintatavasta viestiminen on tärkeää sekä yrityksen sisällä että ulkopuolella. Viestinnän ja brändäyksen avulla yritys pystyy vaikuttamaan omaan toimintaympäristöönsä ja kilpailukykyynsä. Jokaisella yrityksellä on oma brändinsä, tiedostetusti tai tietämättä. Ympärillä olevat toimijat, kuten naapurit, asiakkaat tai yhteistyökumppanit muodostavat mielikuvan yrityksen toiminnan ja ulkomuodon perusteella.

  Oletko yrityksen johtajana helposti lähestyttävä? Pidätkö ympäristön siistinä? Kunnostatko rakennuksia ja peltoja? Maksatko työntekijöillesi kunnollista palkkaa ajallaan? Saatko helposti yhteistyökumppaneita? Oletko luotettava? Millainen maine sinulla ja yritykselläsi on?

  Brändi muodostuu pienistä puroista osaksi isoa virtaa. Johtajalla on vastuuta ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten seesteinen ja kirkas virta on.


  Minkälaisen mielikuvan sinä haluat luoda yrityksestäsi? Yritys on maineensa veroinen, tiedostetusti tai tahtomattaan. Kuva: Saana Tanskanen-Niemi.

  Vastuullinen johtaja ottaa aikaa yrityksensä johtamiselle. Johtaminen ei ole vasemmalla kädellä tehtävää työtä, vaan merkittävä liima kokonaisuuden kasassa pitämisessä. Vastuullinen johtaja tietää, mitä tekee ja mihin päätöksensä perustaa. Hän ottaa huomioon toimintaympäristön ja yhteiskunnan velvoitteet unohtamatta omia resursseja ja tavoitteita sekä ihmisiä kaiken tämän takana.

  Vastuullinen johtaja sopivasti kyseenalaistaa itseään ja toimintatapaansa ja kuuntelee herkällä korvalla, mutta uskaltaa ottaa myös riskejä yrityksen eteenpäin viemiseksi. Hän kehittää koko ajan toimintatapaansa ja antaa myös henkilöstölle mahdollisuuden kehittyä. Hän käyttää vahvuuksia hyväkseen ja pyytää apua heikoimmilla osa-aluilla. Johtaja myös osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, tuo esiin mielipiteitään sekä viestii ja brändää yritystään tietoisesti.

  Vastuullinen johtaja varautuu ennalta poikkeustilanteisiin ja varmistaa sen, että yritys pyörii mahdollisimman hyvin tilanteessa kuin tilanteessa, vaikka hän itse ei pystyisi johtamaan yritystään. Vastuullinen johtaja puhuu yrityksestään tunteella, mutta toimii ja ajattelee järjellä.

  Vastuullisen ja kannattavan yrityksen peräsimessä on aina vastuullinen ja hyvä johtaja.

  Teksti:

  Saana Tanskanen-NiemiLue lisää

  Palaa ProLiiderin etusivulle

   

  Kommentit

  Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

  Kirjoita uusi kommentti

  ProLiideri – vastuulllista ja kestävää johtamista.
  Lue lisää