• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Blogit » Vesien varrelta » Rantametsät parantavat maatalousalueiden jokien tilaa
 • 26.06.2019

  Jarno Turunen, Jukka Aroviita: Rantametsät parantavat maatalousalueiden jokien tilaa

  Virtavedet ovat vahvassa vuorovaikutuksessa rantavyöhykkeen kanssa. Rannalla kasvava metsä varjostaa uomaa ja pitää veden viileämpänä. Puista tippuvat lehdet ja maahyönteiset taas ovat tärkeä ravinnonlähde pohjaeläimille ja kaloille. Lisäksi rantametsästä uomaan kaatuvat puut lisäävät elinympäristön vaihtelua ja laatua pohjaeläimille ja kaloille kuten taimenelle.

  Uudet tutkimustulokset Pohjanmaan jokivesistä (Turunen ym. 2019) osoittavat, että rantametsät voivat parantaa maatalousalueiden virtavesien tilaa.

  Maa- ja metsätalouden vesistövaikutusten seurantahankkeessa (MaaMet) tarkasteltiin jokivarren maankäytön merkitystä maatalousalueiden jokien ekologiseen tilaan. Tutkimuskohteena vuosina 2016–17 oli 18 keskisuurta jokea ja vuonna 2018 11 puroa.

  Kaikki kohteet sijaitsevat Pohjanmaan maakunnissa. Jokaisesta uomasta kohteena oli peltojen keskellä virtaava koskijakso ja sen lähellä sijaitseva metsäinen koskijakso, joita verrattiin keskenään. Vertailtaviin jaksoihin kohdistuva maatalouden kuormitus oli täysin samanlainen.


  Pohjanmaalla verrattiin keskenään peltojen keskellä virtaavaa koskijaksoa (vasemmalla) ja sen lähellä sijaitsevaa metsäistä koskijaksoa (oikealla). Kuvat: Maria Rajakallio

  Rantametsät suojaavat
  puroja lämpenemiseltä

  Kuuman kesän 2018 lämpötilaseuranta osoitti, että rantavyöhykkeen maankäyttö vaikutti voimakkaasti purovesien lämpötiloihin. Metsäisillä jakosoilla maksimilämpötilat olivat keskimäärin 2,5 astetta alhaisempia kuin peltojen ympäröimillä jaksoilla.

  Positiivinen vaikutus
  kalastoon ja pohjaeläimiin

  Rantametsä vaikutti positiivisesti maatalousjokien uoman eliöstöön. Purojen kalasto koostui ahvenista, hauista, kivennuoliaisista, kivisimpuista ja mateista. Kalaston kokonaistiheys oli metsäisillä koskialueilla suurempi kuin peltojen ympäröimillä alueilla.

  Rantametsä muutti purojen ja jokien vesikasvillisuutta luonnonmukaisemmaksi. Metsäisillä koskialueilla vesisammalet ja lehtikariketta ravintonaan käyttävät pohjaeläimet olivat selvästi runsaampia kuin peltojen ympäröimillä koskijaksoilla.

  Rannan metsäisyyden vaikutus kuvastui lajiston koostumuksessa: mitä suurempi ero jokivarren metsäisyydessä oli eri kohdissa uomaa, sitä enemmän myös niiden lajisto poikkesi toisistaan.


  Rantametsällä on positiivinen vaikutus maatalousalueiden jokien pohjaeläimistöön. Esimerkiksi puroriippasirvikäs (Silo pallipes) vasemmalla on herkkä elinympäristön muutoksille, kuten rehevöitymiselle. Metsäisen ja peltojen keskellä virtaavan kosken lajikoostumus erosi sitä enemmän mitä enemmän metsäisyydessä oli eroa (oikealla). Yhteisösetäisyys kuvaa lajikoostumuksen eroa. Kuva: Janne Markkula.

  Puustoinen suojavyöhyke
  hyväksi vesistölle

  Tutkimuskohteena olleiden jokien ja purojen ekologista tilaa määrittivät eniten valuma-alueelta tuleva ravinne- ja kiintoainekuormitus. Rantametsällä oli kuitenkin ekologiseen tilaan selvä positiivinen vaikutus. Se voi parantaa vesistön ekologista tilaa maatalouden voimakkaastikin kuormittamissa virtavesissä.

  Maatalouden suojavyöhykkeet ovat usein pelkästään heinä- nurmi- ja niittykasvien peittämiä vyöhykkeitä joita hoidetaan niittämällä. Puustoisilla suojavyöhykkeillä voitaisiin edistää jokien hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

  Kirjoittajat:

  Tutkija Jarno Turunen, Suomen ympäristökeskus
  Hänen erikoisosaamistaan on vesieliöiden biologia, virtavesikunnostusten vaikutukset ja maankäytön vesistövaikutukset.

  Erikoistutkija Jukka Aroviita, Suomen ympäristökeskus
  Hänen erikoisosaamistaan on vesien tilan arviointi.

  Kommentit

  Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

  Kirjoita uusi kommentti

  Lisätietoa

  Tutkija Jarno Turunen, Suomen ympäristökeskus
  jarno.turunen@ymparisto.fi

  Erikoistutkija Jukka Aroviita, Suomen ympäristökeskus
  jukka.aroviita@ymparisto.fi

  Turunen ym. 2019. Riparian forests mitigate harmful ecological effects of agricultural diffuse pollution in medium-sized streams. Science of the Total Environment 649: 495-503.

  Verkostoilla tehoa
  vesienhoitoon.
  Lue lisää