Pilottialueet

Hankkeen aikana laaditaan laaja-alaisia, koko valuma-alueen huomioivia pilottisuunnitelmia. Suunnittelussa panostetaan erityisesti paikallisten yhteistyömallien rakentamiseen ja siihen, että paikalliset toimijat sitoutuvat suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen aikana pilottialueilta etsitään toimijoita, joilla on mahdollisuus hakea toimenpiteisiin ja niiden tarkempaan tekniseen suunnitteluun esimerkiksi erillistä hankerahoitusta.

Pilottialuesuunnitelmien tavoitteena on tuottaa kokemuksia sekä uutta tietoa ajankohtaisiin ja monialaisiin suunnittelutarpeisiin. Suunnitelmissa kiinnitetään huomiota muun muassa valumavesien hallintaan liittyviin asioihin, ravinteiden käytön tehostamiseen viljelyalueilla, ranta-alueiden ja viljelyalueiden luonnon monimuotoisuuden lisääntymiseen sekä kulttuurimaiseman hoitoon ja virkistyskäytön lisäämiseen. Suunnittelun yhteydessä myös testataan hankkeessa kehitettäviä työkaluja.

Pilottialueille tehtävä valuma-aluesuunnittelu on myös Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelman tarkentavaa suunnittelua, jolla pyritään edistämään eri sektoreiden yhteistä vesiensuojelua. Pilottisuunnittelualueilta saatavia malleja voidaan soveltaa koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Vuoden 2017 pilottialuekohteet

Vuotunki, Kuusamo
Vuotungin pilottisuunnittelun aloitus 19.6.2017
Itälahden nuotiopaikkasuunnitelma
Vesiluonnon hoitoa ja kunnostusta Vuotungissa
Vuotungin alueen kartoitettuja kosteikkoja

Vuotunki KEMERA-kohteet

Piipsjärvi, Oulainen

Piipsjärven valuma-aluesuunnittelun aloitus 27.6.2017
Kosteikoilla kiinni valuma-alueen vesienhoitoon
Maa- ja metsätaloustoimijoille vesienhoitoon liittyen 21.2.2018
Piipsanjoen sähkökoekalastuspaikat
Piipsjärven kosteikkopaikkoja
Piipsjärven niittosuunnitelma, Oulainen
Suunnitelmateksti
Sijaintikartta
Suunnitelmakartta

Piipsanjoen Pottuniemi virtavesikunnostussuunnitelma, Oulainen

Maaliskuu 2017

Hae VYYHTI II -pilottialueeksi (toinen haku)

Vuoden 2016 pilottialuekohteet

Lamujoen pilottialuesuunnittelu, Siikalatva
Kärsämäenjoen pilottialuesuunnittelu, Kärsämäki
Pirnesjärven pilottialuesuunnittelu, Haapavesi

Maaliskuu 2016

Hae VYYHTI II -pilottialueeksi