Palvelut

Vesienhoito on olennainen osa ProAgria Oulun, Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja Oulun Kalatalouskeskuksen asiantuntijapalveluita. Vesien- ja ympäristönhoitoa edistävät myös monet hankkeemme.

Vesienhoidon palvelut tarjoavat laajan kattauksen opastusta, suunnittelua, koulutusta ja käytännön toimenpiteitä vesienhoitoon liittyen. Asiantuntijamme tekevät kartoituksia, luovat suunnitelmia ja ohjeistuksia sekä vetävät talkoita eri teemoihin liittyen. Lisäksi autamme asiakasta verkostoitumisessa muiden tarvittavien toimijoiden kanssa. Hankkeissa toimimme vetäjänä tai osatoteuttajana ja olemme tarvittaessa mukana myös käytännön kunnostustöissä.

Virtavesi-inventoinnit, kunnostussuunnitelmat ja työnohjaus 
Virtavesi-inventointien perusperiaatteena on kartoittaa kalojen kutu- ja poikastuotantoalueita ja niiden nykytilaa. Inventoinnissa tarkastellaan myös muita uoman tilaan vaikuttavia seikkoja mm. valuma-alueelta tulevia sivu-uomia ja niiden vaikutusta pääuomaan. Inventoinnissa huomioidaan myös yleisesti uoman ekologiseen tilaan vaikuttavia tekijöitä kuten metsän varjostus, pohjan laatu, kasvillisuus, mahdolliset vaellusesteet.
Inventoinnin pohjalta laaditaan tarkemmat kohdekohtaiset kunnostussuunnitelmat.
Tarjoamme myös inventoinnin ja kunnostussuunnitelmien laatimisen lisäksi palveluita  rahoituksen hakemiseen, lupien hankkimiseen ja käytännön työn ohjaukseen.

Kalastoselvitykset
Teemme kalastoselvityksiä järvi- ja virtavesikohteilla. Kalastoselvitykset ovat tärkeä osa vesistökunnostuksen tai kalataloudellisen kunnostuksen suunnittelua. Käytössämme on viralliset sähkökoekalastusvälineet ja standardien mukaiset NORDIC -koeverkkosarjat.

Vesikasvien inventoinnit, niittosuunnitelmat ja vesikasvien poisto
Vesikasvien niiton tavoitteena on useimmiten parantaa järven virkistys- ja maisema-arvoja, kun liiallinen vesikasvillisuus tai rannan liettyminen aiheuttaa haittaa vesistön käytölle. Vesikasvien niiton avulla kunnostetaan myös vesilintujen elinympäristöä ja vesikasvien mukana saadaan poistettua ravinteita vedestä. Niittämisen avulla parannetaan ja lisätään myös kalojen kutu- ja poikastuotantoalueita. Vesikasvit luovat myös suojaa vesilinnuille ja ovat tärkeitä kasvualustoja  mm. vesikirpuille muille vesieliöstölle. Vesikasvien liiallista poistoa on syytä varoa erityisesti ojien suistoissa ja peltovaltaisilla rannoilla, koska ne sitovat valumavesien ravinteita.  
Teemme vesikasvien niittosuunnitelmia, toteutamme koneellisesti vesikasvien niittotöitä sekä poiskeruuta ja toimimme työnohjauksessa niittokohteilla.

Vesikasvien niittosuunnitelma:
•    Huom! Vesikasvillisuuden poistoon on oltava vesialueen omistajan lupa ja niittäämisestä pitää tehdä ilmoitus paikalliseen ELY-keskukseen.
•    Kasvillisuuden poisto on syytä suunnitella hyvin.
•    Rantaluonnon monimuotoisuutta ei saa köyhdyttää, eikä kalojen suojapaikkoja poistaa liiallisella kasvillisuudenpoistolla.
•    On hyvä muistaa, että niittotöissä pieneltäkin alalta kertyy helposti tuhansia kiloja kasvimassaa, joka on korjattava pois järvestä ja jatkokäsiteltävä asianmukaisesti esimerkiksi kompostoimalla.
•    Laadi suunnitelma: alueen arvot, esiselvitykset, vaihtoehdot; niitto, murskaus, kelluslehtien poistaminen, juurakoiden poisto, ajankohta, alueen rajaus, läjitys tai muu niittomassa käsittely, lopullinen sijoituspaikka tai käyttöönotto, laidunnus.
Lue lisää: https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/vesikasvien-poisto 

Valuma-aluekartoitukset ja kuormitusselvitykset
Valuma-alueen kunnostaminen on tärkeää, kun pyritään parantamaan vesistön vedenlaatua ja ekologista tilaa. Valuma-aluekunnostuksella vähennetään vesistöön tulevaa ulkoista kuormitusta.
Teemme valuma-alueiden kuormituksiin liittyviä selvityksiä, jossa kartoitamme kuormituslähteet sekä valuma-alueen vesienhoitotoimenpiteitä, kuten kosteikoita, laskeutusaltaita, putkipatoja, pintavalutuskenttiä. Kartoitamme myös toimenpiteisiin liittyvät rahoitusmahdollisuudet.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmat
Laadimme kalatalousalueille omaa aluettaan koskevan käyttö- ja hoitosuunnitelman. Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Suunnitelmaa tehtäessä tulee ottaa huomioon lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset sekä valtakunnalliset hoitosuunnitelmat (Kalastuslaki 35-36 §). Suunnitelmalla muun muassa edistetään vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Kosteikkokartoitukset