Muut

Iin Micropolis, kehittämisyhtiö http://micropolis.fi/

Pohjoismaisia biotalouden malliesimerkkejä, Pohjoismainen biotalouspaneeli.
Suomesta mukana UPM Biochemicals, Raisioagro, Digipolis, Iin kunta ja Sodankylän kunta.
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1065456/FULLTEXT01.pdf

Oulun Yliopisto, Akatemiarahoitus männyn bakteerien tutkimukseen http://www.oulu.fi/yliopisto/node/46463

Kosteikkomaailma, Kempele kosteikkomaailma.fi

PajuPojat Oy, Kouvola pajupojat.fi/ 

Järki-hanke, Järviruoko mahdollisuutena www.jarki.fi

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, ruoko www.ymparistöfi/ruoko