• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Mikä muuttuu 2015 -hanke: Mitä kuuluu suojavyöhykkeiden syksyyn

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Mitä kuuluu suojavyöhykkeiden syksyyn

  10.09.2015

  Uudessa ympäristösitoumuksessa suuren suosion saanut suojavyöhyketoimenpide on ollut nyt ensimmäisen kasvukauden käytössä. Suurimmaksi osaksi kokemukset suojavyöhykkeiden hoidosta ovat olleet positiivisia. Ne joilla on jo aiemminkin ollut suojavyöhykkeitä erityistukisopimuksissa, on hoitotoimenpiteet olleetkin entuudestaan tuttuja. Suojavyöhykkeet sopivat erityisesti kalteville, eroosioherkille tai tulviville vesistöjen tai valtaojien varsilla oleville lohkoille.Mitä jyrkemmin lohko viettää vesistöön päin, sitä tarpeellisempaa on pitää lohko ympäri vuoden kasvipeitteisenä.

  Ongelmia suojavyöhykkeiden hoidossa aiheutti nyt sateisena kesänä peltojen huono kantavuus ja sadonkorjuuvelvoite. Osalla kohteista niiton ja korjuun jäljiltä on tullut isot renkaiden urat jotka mahdollisesti hankaloittavat jatkossa hoitotoimenpiteitä. Myös sopimusehtojen mukainen nurmikasvusto on tällöin kärsinyt. Jos kasvusto on vaurioitunut, on tukiehtojen mukaisesti kylvettävä uusi nurmikasvillisuus saman kasvukauden aikana heti olosuhteiden salliessa.

  Suojavyöhykkeellä on tukiehtojen mukaisesti kasvettava kylvettyjä nurmi- ja heinäkasveja. Jos suojavyöhykkeellä kasvaa ainoastaan rikkakasveja, voi saada valvonnoissa täydentävien ehtojen seuraamuksen siitä, ettei kasvinsuojelusta ole huolehdittu.Sitoumusehdoissa sanotaan:” Hukkakauraa tai valvattia, pujoa, pelto-ohdaketta ja muita vastaavia tuulen mukana leviäviä vaikeita rikkakasveja voidaan torjua suojavyöhykkeeltä kemiallisesti kasvinsuojeluaineen käyttörajoitusten mukaisesti tai mekaanisesti”. Muut rikkakasvit pitäisi saada sitten muutoin torjuttua.

  Muista että ke­vääl­lä teh­tä­vä niit­to ja kas­vus­ton kor­juu ei ole riit­tä­vä toi­men­pide sadonkorjuuvelvoitteen täyttämiseen. Suojavyöhykkeeltä on korjattava sato jokaisena vuonna. Jos et pysty noudattamaan ehtoja, ympäristökorvaus tulee perua lohkolta lomakkeella 145. Suo­ja­vyö­hyk­keen perustamis- ja hoi­to­toi­men­pi­teis­tä, kas­vus­ton tu­hou­tu­mi­ses­ta, huk­ka­kau­ran tai mui­den rik­ka­kas­vien tor­jun­nas­ta ja kas­vus­ton uu­del­leen pe­rus­ta­mi­ses­ta on teh­tä­vä mer­kin­tä loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin.

  Suo­ja­vyö­hyk­kei­tä voi­daan pe­rus­taa vain kol­men en­sim­mäi­sen si­tou­mus­vuo­den ai­ka­na ja ne on säi­ly­tet­tä­vä kas­vu­loh­kol­la si­tou­mus­kau­den lop­puun asti.

  Mahdollisista muutoksista suojavyöhykkeiden hoidossa tiedotetaan kevään 2016 aikana.

  Ympäristökorvauksen sitoumusehdot löydät täältä:
  http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/82/article-8111

  Mavin tiedote suojavyöhykkeistä:
  http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Documents/Suojavyohykkeet.pdf

  Lisätiedot: Maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, 040 5667924, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi , Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu

   

  Liitetiedostot

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist