• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Mikä muuttuu 2015 -hanke: Mistä löytyvät korkeamman tukitason perinnebiotoopit?

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Mistä löytyvät korkeamman tukitason perinnebiotoopit?

  30.04.2015

  Vuoden 2015 ympäristösopimuksien hakuun liittyen ovat maiseman- ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kohteet sekä perinnebiotooppikohteet samassa sopimustyypissä Ympäristösopimus näille on Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito.  Tavoitteena tällä sopimustyypillä on lisätä hoidettujen perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alaa, ylläpitää sekä parantaa hoidon laatua sekä uhanalaisten lajien säilymistä.

  Uuden ohjelmakauden myötä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille perinnebiotooppikohteille korvaus voidaan maksaa korotettuna 600 €/ha/vuosi. Perinnebiotoopilla on selviä merkkejä aiemmasta laidunnuksesta tai niitosta. Metsälaitumilla puusto on monilajista ja eri-ikäistä sekä alueella on kolo- ja lahopuita. Metsälaidunalueilla on valoisia aukkokohtia joissa kasvaa niittykasveja. Lähes kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti perinnebiotoopeilla ja tämän vuoksi kohteiden säilyminen hoidon piirissä onkin tärkeää.

  Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito hakemuslomakkeessa (Lnro 253) on mahdollista laittaa raksi kohtaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppikohde.  Monet tukea hakevat viljelijät ja yhdistykset ovat pohtineet täyttääkö heidän kohteensa arvokkaan perinnebiotoopin kriteerit? Alkuun on hyvä selvittää itselleen onko kyseessä perinnebiotooppi vai luonnonlaidun. Jos alueella on merkkejä aiemmasta laidunnuksesta tai niitosta ja aluetta ei ole muokattu, kyseessä on perinnebiotooppi.

  Perinnebiotooppeja on inventoitu Suomessa vuosina 1992-2000 silloisen ympäristökeskuksen toimesta. Pohjois-Pohjanmaalla inventointi on tapahtunut 90-luvun puolivälin tietämissä ja siitä on julkaistu raportti. Inventointityön alussa on laadittu inventointiohjeet ja lomakkeet joihin kohteiden luokitus on perustunut. Ohjeistus perustui laidunhistoriaan ja kasvillisuustyyppeihin, joiden tunnistaminen on oleellista kohteiden arvottamisessa. Perinnebiotoopit jaettiin niiden arvon perusteella kolmeen luokkaan: valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät kohteet.  

  Inventointityöstä on kulunut nyt noin kaksikymmentä vuotta ja hoitotilanteet eri kohteilla ovat voineet muuttua. Laajoja päivitysinventointeja ei ole Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella resurssipulan vuoksi pystytty toteuttamaan. Erilaisten inventointien ja maastokartoituksien yhteydessä on kuitenkin saatettu päivittää perinnebiotooppikohteiden inventointiluokkia. Yksittäisen rahoituksen hakijan voi olla vaikeaa arvottaa omaa kohdettaan. Selvää on että uhanalaisten ja huomionarvoisten lajien esiintyminen lisää perinnebiotoopin arvoa. Myös alueen laajuus, kasvillisuustyyppien monipuolisuus sekä maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot lisäävät kohteen arvoa.

  Lopullisen arvion kohteen luokasta ja tukitasosta tekee sopimuksen käsittelyn yhteydessä paikallinen ELY-keskus. Jos kohde on 1990-luvun inventoinnissa määritelty esimerkiksi maakunnallisesti arvokkaaksi mutta se on jäänyt pois hoidon piiristä, ei kohde välttämättä saa korkeampaa tukea. Mutta jos paikallisesti arvokasta perinnebiotooppia on vuosikymmenien ajan laadukkaasti hoidettu ja lajisto on kehittynyt, niin kohteelle voidaan myöntää korkeampi tukitaso. Näitä seikkoja - hoidon jatkuvuus, laidunpaine, raivaustarve, kulttuurihistoria -  on pohdittava hakemuksen liitteen suunnitelmassa ja tuotava kohteen arvot esille sekä perustelut korkeammasta tukitasosta. Jos nähdään hakemusvaiheessa kohteen täyttävän korkeamman tukitason kriteerit, voidaan hakemuslomakkeessa valita kohde arvokkaamman tukitason kohteeksi. ELY-keskus kuitenkin tekee arvion kohteesta ja maaseutuohjelman rahoitusresurssin kehyksissä voi myöntää osalle kohteista korkeamman tuen.

  Osalla korkeamman tukitason kohteista hoidon taso on riittävä, mutta osalla kohteista korkeamman tukitason saaminen voi edellyttää vielä tarkempia hoitotoimia. Tällaisia hoitotoimia voivat olla esimerkiksi raivaaminen, täydennysniitto, lohkottaminen uhanalaisten lajien vuoksi, ruovikon poisto koneellisesti, laiduneläinten vaihto lohkojen tai sopimusalueiden välillä. Näiden asioiden tiimoilta keskustelu jatkuu ja käytännöt muovautuvat ennen varsinaista päätöksien tekemistä.

  Ympäristösopimuksien hakemukset liitteineen tulee jättää ELY-keskukseen viimeistään 12.5.2015 mennessä. Vuoden 2016 osalta ei ole vielä tiedossa hakuajankohtaa tai mitkä sopimustyypit tulevat hakuun.

  Hakulomakkeen löydät täältä: https://lomake.fi/c/ec/lomakepalvelu/download?s=JAZO5OP5isvDyvn&id=13776%2F91494AC3D00CC6E60A9733C80C01B406&type=statics

  Lisätietoa:

  Maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, 040  566 7924, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi, Oulun maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu/ Mikä muuttuu 2015 –hanke

  Liitetiedostot

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist