• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » Mikä muuttuu 2015 -hanke: Ajankohtaista nautatuissa syksyllä 2015

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Ajankohtaista nautatuissa syksyllä 2015

  21.09.2015

  Ajankohtaista nautatuista syksyllä 2015                   17.9.2015

  Nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki ja EU:n nautaeläinpalkkio määräytyy nautarekisteristä 1.1.-31.12. saadun eläinten keskimääräisen lukumäärän perusteella. Tukeen oikeuttavia ovat emolehmät, emolehmähiehot, sonnit ja härät sekä pohjoisessa eläinyksikkötuessa myös vuonna 2015 teurastetut hiehot ja C3 ja C4 alueella lisäksi vuonna 2015 teurastetut sonnit ja härät.

  Hallinnassa olevan emolehmän ja emolehmähiehon käyttötapana nautarekisterissä on oltava emolehmä tuen määräytymisjakson viimeisenä päivänä. Jos eläin poistuu hallinnasta kesken tuen määräytymisjakson, niin eläimen käyttötapana on oltava emolehmä viimeisenä päivänä kun eläin on hallinnassa. Emolehmähieho on tukikelpoinen ollessaan vähintään 8 kk ikäinen ja enintään 4 vuoden ikäinen.

  Pohjoisessa ey-tuessa teurastettujen hiehojen tukeen oikeuttavia ovat ruhopainoltaan vähintään 170 kg hiehot ja 220 kg härät/ sonnit. Teurastetun hiehon, sonnin tai härän tulee olla yhtäjaksoisesti hallinnassa vähintään 60 vrk teurastusta edeltävien 90 vrk:n aikana.

  Teurastukea ei makseta hiehoille, joille on maksettu emolehmähiehojen ey-tukea. Käyttötavan tarkistus on tärkeää muistaa! Maitorotuisilla ei ole merkitystä onko hiehon koodi maidon- vai lihantuotantoon.

  Vuonna 2015 pohjoisen ey-tuen ennakon määrä on 75%. Ennakko on maksettu huhtikuussa. Lopullinen tuki maksetaan huhtikuussa 2016.

  EU:n nautaeläinpalkkioon ovat oikeutettuja emolehmä, emolehmähieho, sonni ja härkä. Sonneilla ikä 6-20 kk oikeuttaa palkkioon. Emolehmän tulee olla poikinut tukivuonna tai vähintään kerran sitä edeltäneinä kahtena vuotena. Emolehmähiehon ikäraja on 8 kk- 4 vuotta.

  EU-palkkio C-alueella on 160 €/sonni. Emoista ja hiehoista maksettava palkkio on 140 €/eläin C-alueella. Maksettava summa tarkistetaan vuosittain palkkioeläinten lopullisen määrän mukaan.

  Vuonna 2015 1. maksuerä määräytyy 1.1.-30.6. nautarekisteriin kertyneiden tukikelpoisuuspäivien mukaan. Maksu aikaisintaan 1.12.2015 alkaen. Toinen erä määräytyy 1.7.-31.12 nautarekisterissä olevan eläinmäärän mukaan, maksu viimeistään kesäkuun 2016 loppuun mennessä.

  Eläinten hyvinvointikorvaus sitoumus on tehty keväällä 2015 ajalle 1.5.2015 – 31.12.2016. Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta on marraskuussa 2016 ja se koskee vuotta 2017. Naudoilla vähimmäiseläinmäärä 15 ey täytyy täyttyä keskimääräisenä koko sitoumusajan ja eläimiä tulee olla joka päivä.

  Viljelijän on luovuttava valitsemastaan toimenpiteestä ja palautettava siitä maksettu hyvinvointikorvaus esimerkiksi tilanteessa, jossa toimenpiteeksi on valittu nautojen laidunnus ja tila aloittaa luomueläintuotannon keväällä 2016. Luomueläintuotannossa laidunnus on perusedellytys eikä siitä näin ollen voi valita EHK:n toimenpiteenä.

  Hyvinvointikorvauksen maksun perusteena oleva eläinmäärä lasketaan vuonna 2015 ajanjaksolta 1.5.-31.12. ja siitä käytetään keskimääräistä eläinmäärää. Jatkossa määräytymisjako on kalenterivuosi. Eläinyksikkömäärä lasketaan ainoastaan toimenpiteeseen kuuluvista eläimistä korvausta maksettaessa. Vuoden 2015 korvauksen maksu tapahtuu huhtikuussa 2016.

  1. Nautojen ruokinta ja hoito 11 €/ey (maksetaan koko eläinmäärälle)
  • Kirjallinen laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ja karkearehun rehuanalyysiin perustuva ruokintasuunnitelma
  • Varautumissuunnitelma toimintahäiriöiden varalta

   

  1. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen (maksetaan alle 6 kk ikäisille naudoille)
  • Vähintään kuukauden ikäiset vasikat ryhmäkarsinassa, jossa kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue
  • Nupoutus eläinlääkärin toimesta

  1.2.a) Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksella 439 €/ey

  • pinta-alavaatimus 1-3 kk isäisille 1,8 m2/ eläin, josta kiinteäpohjaista 0,9 m2/ eläin
  • pinta-alavaatimus 3-6 kk ikäisille 2,25 m2/ eläin, josta kiinteäpohjaista 1,1 m2/eläin

  1.2.b) Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen ilman pinta-alavaatimusta 292 €/ey

  1.2.c) Emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 234 €/ey

  • Emolla ja vasikalla on oltava käytettävissä yhteensä vähintään 10 m2 vieroitukseen saakka

   

   

  1.3.          Nautojen pito-olosuhteiden parantaminen

          1.3.a) Vähintään 6 kk ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 43 €/ey (maksetaan kaikille yli 6 kk ikäisille naudoille)

  • Kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue
  • Lihanautaa ei saa pitää kytkettynä

          1.3.b) Vähintään 12 kk ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 126 €/ey (maksetaan vähintään 12 kk ikäisille urospuolisille naudoille)

  • Kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualue tai rakolattiakarsinoissa pehmentävät rakenteet
  • Lämminkasvattamossa tilaa vähintään 4,5 m2/eläin ja kylmäkasvattamossa vähintään 6,5 m2/ eläin
  • Ei saa pitää kytkettynä ilman perusteltua tilapäistä syytä

   

  1.4.          Nautojen laidunnus ja jaloittelu

           1.4.a) Nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 46 €/ey (maksetaan kaikille yli 6 kk ikäisille naudoille)

  • Yli 6 kk ikäiset on päästettävä laitumelle vähintään 60 päivänä ajanjaksolla 1.5.-30.9.
  • Sonnien laidunnus voidaan korvata jaloittelutarhalla
  • Laidunkauden ulkopuolella sään salliessa ulkoilu vähintään 2 krt/ viikko
  • Jaloittelutarhan pinta-ala aina vähintään 50 m2 ja 6 m2 siellä pidettävää nautaa kohti  
  • Laidunnuksesta ja jaloittelusta on pidettävä kirjaa eläinryhmittäin

           1.4.b) Nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 24 €/ey (maksetaan yli 6 kk ikäisille naaraspuolisille naudoille)

  • Vähintään 6 kk ikäiset naaraspuoliset naudat on päästettävä laitumelle vähintään 90 päivänä ajanjaksolla 1.5.-30.9.
   • Laidunnuksesta on pidettävä kirjaa eläinryhmittäin 

   

  1.5.          Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

            1.5.a) Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15 €/ey (maksetaan poikineille lypsy- ja emolehmille)

  • Jokaista alkavaa 20 lehmän ryhmää kohden on oltava vähintään yksi kiinteä tai osista koottavissa oleva tila
  • Pinta-alaa vähintään 11 m2/eläin

            1.5.b) Nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15 €/ey (maksetaan yli 2 kk ikäisille naudoille pois lukien emo- ja lypsylehmät)

  • Jokaista alkavaa 50 naudan ryhmää kohti on oltava vähintään yksi kiinteä tai osista koottavissa oleva tila
  • Alle 12 kk ikäisille tilaa vähintään 6 m2/ eläin ja yli 12 kk ikäisille vähintään 10 m2/ eläin

  Luomukotieläintilalta edellytetään 0,3 ey luonnonmukaisesti kasvatettuja eläimiä sitoumushehtaaria kohti. Vuonna 2015 eläinmäärä lasketaan aikavälillä 1.5.-31.12. keskimääräinen eläinmäärä huomioiden. Luomukotieläintilan korvaus on 294 €/ sopimushehtaari. Luonnonmukaisen tuotannon tuesta 1. erä (enintään 75%) maksetaan marraskuussa 2015 ja 2. erä (vähintään 25%) kesällä 2016.

   

  Tiedotteen laati Sanna Suomela, Kotieläin- ja luomuasiantuntija, ProAgria Oulu

  Liitetiedostot

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist