• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » Maisemaniittyjen hoidon esittelyä Haapaveden Kytökylän perinnepäivässä - Niittyheinä ja kissankello -kampanja
 • Maisemaniittyjen hoidon esittelyä Kytökylän perinnepäivässä - Niittyheinä ja kissankello -kampanja

  Haapavesi, 08.09.2018

  Kytökylän perinnepäivät, kellonaika tarkentuu

  Mukaan Niittyheinä ja kissankello kampanjaan
  Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Niittyheinä ja kissankello –kampanjan tavoitteena on herättää asukkaita ja yhteisöjä vaalimaan pienialaisia niittymäisiä kohteita osana pohjoispohjalaista maaseudun kulttuurimaisemaa ja levittää aiheeseen liittyvää tietoa.

  Kampanja kiinnittää huomiota pienialaisiin kohteisiin, jotka eivät ole soveliaita muihin tukijärjestelmiin, mutta ovat merkityksellisiä. Esimerkkikohteita voivat olla paikallisten museoiden ja kylätalojen ympäristöt tai kylämaisemassa näkyvät kohteet, joissa talkootyö olisi mahdollinen.  Perinteiset työtavat kuten viikateniitto ja seivästys nostetaan esille osana niittyperinnettä.

  Mukaan europpalaiseseen kulttuuriperintövuoteen
  Kampanjointi liittyy myös kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen 2018. Sen  aiheena on  ”Kun mennyt kohtaa tulevan”.  Osallistujia on ympäri eurooppaa ja aiheita monia.  Ilmoittautumalla ja osallistumalla Niittyheinä ja kissankello kampanjaan, kyläläiset pääsevät myös osaksi tätä teemavuotta. Tässä kohteessa ja kampanjassa halutaan nostaa esille niittykulttuurin ja maaseutumaiseman vaalimista osana yhteistä kulttuuriperintöämme. ​​​​​​

  Hoidettua maisemaa
  Kylän asuttuna pysyminen turvaa myös kulttuurimaisemaa. Useimmiten niittykasveja löytyy perinteisiltä asuinpaikoilta avoimina pysyneiltä alueilta, joita on aiemmin laidunnettu tai niitetty, mutta joita ei ole muokattu tai lannoitettu.   Niittymäisiä kohtia löytyy myös teiden varsilta ja pihapiirien reuna-alueilta.   Hoidossa on tärkeää pitää ei toivotut liian agressiiviset lajit kurissa, etteivät ne valloita tilaa pienemmiltä niittykasveilta.

  Kampanja nostaa esille inventoinneissa arvokkaaksi luokiteltuja maisema-alueita sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja perinnebiotooppeja.

  • Maatalouden toimintatapojen muututtua on perinnebiotooppien määrä maatiloilla laskenut. Nyt on löydettävä korvaavia niittymäisiä alueita hoidon piiriin eri tavoin. Näitä voivat olla muun muassa kylien ja maaseututaajamien tai julkisten kohteiden ja kulttuuriympäristöjen läheisyydessä olevat niittymäiset alueet.
  • Perinnebiotoopit ovat ovat perinteisten maankäyttötapojen, pääasiassa niiton, laidunnuksen ja lehdestyksen muovaamia ja ylläpitämiä alueita: niittyjä, ketoja, ahoja, hakamaita ja erilaisia luonnonlaitumia.

  Niittyheinä ja kissankello -hanke kertoo muun muassa:

  • Miten tunnistat niittymäisinä hoidettaviksi sopivia kohteita?
  • Mitkä kasvilajit ovat toivottavia, mitkä poistettavia?
  • Miten niittyjä tulisi hoitaa käytännössä – ohjeita käynnistyviin talkookohteisiin.
  • Hoitamattomilla niityillä heinät ja suurruohot valtaavat kasvutilan matalilta niittykasveilta.
  • Kun ravinteisuus lisääntyy, lajisto yksipuolistuu. Hoitokeinoja ovat niitto ja niittojätteen poisto eli kasvimassan vähentäminen tai maisemalaidunnus pienellä eläintiheydellä. Monesti tarvitaan kuitenkin ensin alueen raivaus puustosta ja pensaista.

  Tervetuloa ilmoittautumaan mukaan kampanjaan Pohjois-Pohjanmaan alueella heinäkuun aikana.

  Lisätietoja:
  Taimi Mahosenaho, Maisema- ja ympäristöasiantuntija
  puh 040-5517807, taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi

  Katso lisää