Maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet

Erityisympäristötuki on osa maatalouden ympäristötukea. Erityisympäristötuen eli maatalouden ympäristötuen erityistuen tavoitteena on ympäristön kuormituksen vähentäminen. Erityisympäristötuki suunnataan vesien, luonnon ja viljelymaiseman monimuotoisuuden säilyttämiseen ja hoitoon erityiskohteissa. Myös luonnonmukaisen viljelyn tuotantosopimukset kuuluvat erityisympäristötukeen.

Erityistukisopimukset ovat viisi tai kymmenvuotisia viljelijän ja valtion kesken tehtäviä sopimuksia, joissa viljelijä sitoutuu tekemään sopimuksessa määrätyllä alueella sovitut toimenpiteet tai kasvattamaan tiettyjen alkuperäisrotujen eläimiä rodun lisäämiseksi. Erityistukisopimuksissa maksettava tuki määräytyy toimenpiteistä aiheutuvien tulonmenetysten ja kustannusten perusteella, joiden summaan on lisätty kannustin.

Erityistukisopimuksen voi tehdä viljelijä, joka on sitoutunut ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden noudattamiseen.

Nykyisin myös rekisteröityjen yhdistysten on mahdollista hakea perinnebiotooppien hoitoa sekä monivaikutteisen kosteikon hoitoa koskevia erityistukisopimuksia ns. Leader-toimintatavan mukaisesti.  

Ympäristötuen erityistukisopimusten kautta maksettiin  vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan tiloille 6,28 milj. euroa. Suurimpana tukityyppinä luonnonmukaisen tuotannon sopimukset, joiden kautta tiloille on maksettu 2,98 milj. euroa vuonna 2010. Ympäristöhoidollisien perinnebiotooppien hoitoa rahoitettiin maatiloille reilulla miljoonalla eurolla.

 

 

Maatalouden erityisympäristötukia haetaan vuosikohtaisilla lomakkeilla, jotka ilmestyvät pääsääntöisesti huhtikuussa. Ei-tuotannollisten investointitukien hakulomakkeet ilmestyvät kevään 2013 aikana. Maatilan luonnon monimuotoisuuskartoituslomake löytyy täältä.

Hakulomakkeet 2013
Suunnitelmalomakkeet

Erityistukien mallisuunnitelmat
Oppaat erityistukien hakijalle
Ympäristötuen asetus ja yksikkökustannushinnat
Hoitopäiväkirja

Linkkejä erityisympäristötuista
Pohjois-Pohjanmaalle laaditut yleissuunnitelmat