• proagriaoulu.fi » Oulun Maa- ja kotitalousnaiset » MKN Maisema » Luonto- ja lajikartoitukset
 • Luonto- ja lajikartoitukset

  MKN maisemapalveluilla on vuosien kokemus eri teemaisista ympäristöalan selvityksistä, kartoituksista ja inventoinneista.

  Perinnebiotooppi-inventointi

  Perinteisten elinkeino- sekä maankäyttötapojen muovaamilla luontotyypeillä niityillä, kedoilla, hakamailla ja metsälaitumilla esiintyy uhanalaisia perinneympäristöjen luontotyyppejä ja eliölajeja. Toteutamme perinnebiotooppien inventointia. Olemme tehneet perinnebiotooppien inventointeja Metsähallituksen ja ELY-keskuksen toimeksiannosta vuosina 2020-2021.

  Vieraskasvilajien kartoitus

  Vieraslajit ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Jotkin vieraslajeista ovat huomattava uhka aiheuttaessaan vakavaa vahinkoa alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Ne voivat myös aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Kauttamme saat vieraskasvilajikartoitukset, torjuntasuunnitelma kohteittain ja lajeittain, menetelmien suunnittelun ja töiden koordinointia.

  Kasvistokartoitukset

  Meillä on valmius tehdä kasvillisuusselvityksiä niin maaympäristöissä (maatalousympäristöt, taajamat, metsät) kuin rannoilla (virtavedet, pienet järvet, merenlahdet). Kasvillisuusselvityksiä tehdään joko luontotiedon kartoittamiseksi viranomaisten toimesta tai kuntien, yritysten ym. toimijoiden hankkeissa, joilla voi olla vaikutuksia luontoympäristöön. Näitä voivat olla muun muassa järvien kunnostukset, veneväylien ruoppaukset tai tiehankkeet. Teemme jatkuvaa yhteistyötä ProAgria Oulun yhteydessä toimivan Oulun kalatalouskeskuksen kanssa, jolla on puolestaan tiiviit suhteen vesialueiden omistajia edustaviin osakaskuntiin.    

  Luonnon monimuotoisuuden suunnittelu esim. Helmi-kartoitukset ja suunnittelut

  Teemme luonnon monimuotoisuuteen liittyviä kartoituksia ja selvityksiä. Näitä selvityksiä tehdään erilaisten hankkeiden (mm. kaavoitus, maa-ainesten otto, sähkölinjat) lupa- ja rahoitusvaiheessa. Meillä on valmius tehdä luontotyyppi-inventointeja ja kasvillisuusselvityksiä. Teemme myös Helmi-ohjelmaan liittyviä kartoitus- ja suunnittelutöitä perinnebiotooppikohteilla. Voimme hoitaa tarpeen mukaan laiduneläinten hankkimisen, hoidon neuvottelut ja jälkiseurannan. Asiakkaina voivat olla valtion viranomaiset, kunnat, kaupungit, seurakunnat, kyläyhdistykset, osakaskunnat jne.  

  Tutustu Maisemahelmiä-tarinakarttaan

  Lue lisää maisemapalveluistamme valtakunnallisilta Maa- ja kotitalousnaisten kotisivuilta!