• proagriaoulu.fi » Oulun Maa- ja kotitalousnaiset » MKN Maisema » Kosteikkojen kartoitukset ja suunnittelu
 • Kosteikkojen kartoitukset ja suunnittelu

  Valuma-alueelle tehtäviin vesienhoidon toimenpiteisiin on mahdollista saada rahoitusta erilaisista rahoitusinstrumenteista. Maatalousvaltaisilla valuma-alueilla esimerkiksi kosteikkojen perustamiseen ja hoitoon on saatavilla rahoitusta CAP 27 ohjelmasta Kosteikkojen hoito –toimenpiteestä ja ei-tuotannollisista kosteikkoinvestoinneista.

  Myös ELY-keskuksen kautta on saatavilla rahoitusta maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen liittyviin toimenpiteisiin (valuma-alueen kartoitukset ja konkreettiset toimenpiteet kuten kosteikot, laskeutusaltaat, putkipadot, kaksitasouomat jne.). Eri rahoitusmahdollisuuksiin voi tutustua rahatpintaan.fi

  Kosteikkojen kartoitukset

  Kartoitamme mahdollisia kosteikkopaikkoja erityisesti kosteikon perustamiseen liittyvää ei-tuotannollista kosteikkoinvestointia ja Kosteikon hoitoon liittyvää ympäristösopimusta varten. Selvitämme kohteen rahoitusmahdollisuudet, teemme valuma-aluerajauksen ja toimenpide-ehdotukset, pohdimme kohteen vaikutuksia vesienhoitoon, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastonmuutoksen hillintää sekä autamme kohteen rahoitushaussa.

  Suunnittelu

  Laadimme ympäristösopimuksiin liittyviä hoitosuunnitelmia. Hoitosuunnitelmassa mietitään valmiiden kosteikkokohteiden hoidon tarpeet ja tavoitteet koko sopimuskauden ajalle.

  Hoidon arviointi

  Neuvonnallisen maastokäynnin aikana voimme arvioida kosteikkojen hoitotavoitteiden toteutumista ympäristösopimuskohteella. Laadimme maastokäynnin perusteella suositukset kohteen hoidosta.  

  Jos kaipaat apua kosteikon perustamisen ja hoidon pohdintaan, ota yhteys maisema-asiantuntijoihimme.  
  Maatilat voivat hyödyntää palveluissa Neuvo-rahoitusta, jolla voi jatkossa kattaa myös hoitosuunnitelman laatimiskuluja.

  Maarit Satomaa, 040 566 7924, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi (maatalousluonnon monimuotoisuus, maisema, kosteikot)

  Taru Koskinen, 041 731 0368, taru.koskinen@maajakotitalousnaiset.fi (maatalousluonnon monimuotoisuus, maisema, kosteikot)

  Riina Rahkila, 045 657 8717, riina.rahkila@maajakotitalousnaiset.fi (kosteikot)

  Maisema- ja kosteikkosopimukset uusitaan 2023 – myös uusia kohteita voi hakea kevään 2023 tukihaussa

  Asetuksia ei ole tammikuun 2023 alussa vielä vahvistettu - seuraa tiedotusta alkuvuoden 2023 aikana.

  Suurin osa aiemmista ympäristösopimuksista päättyy 30.4.2023 ja niihin tulee hakea uuden tukikauden mukaista viisivuotista ympäristösopimusta kevään 2023 tukihaussa. Vuosina 2019–2022 alkaneen sopimuksen voi halutessaan mukauttaa uuden kauden säännöksiin ja jatkaa sovitun kauden loppuun. Myös uusia sopimuksia ja kosteikkoinvestointeja voi hakea kevään 2023 tukihaussa.

  Kosteikkojen hoitoa koskeva ympäristösopimus

  Maatalouskosteikon hoitoon voi hakea myös kosteikon hoidon ympäristösopimusta 2023. Tuensaaja on viljelijä, rekisteröity yhdistys tai vesioikeudellinen yhteisö. Ympäristösopimuksen kohteena olevan alan hoidon on edistettävä maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämistä, hillittävä ilmastonmuutosta kosteikoksi muutetulla turvepellolla tai parannettava luonnoltaan yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta tai edistettävä riista-, kala- tai raputaloutta. Korvaukseksi on esitetty 500 €/ha vuodessa.

  Kosteikkoinvestoinnit

  Kosteikkoinvestoinnit ovat luonteeltaan monivaikutteisia ja ne jaetaan uudella CAP27 kaudella kolmen päätavoitteen edistämiseen. Tuensaaja on viljelijä, rekisteröity yhdistys tai vesioikeudellinen yhteisö.

  1. Vesiensuojelua edistävät investoinnit: Maatalouden vesiensuojelun edistämiseen perustettavan kosteikon rakenteen tulee hidastaa veden kulkua ja edistää ravinteiden pidättymistä. Ensisijaisesti rahoitettavia ovat vesiensuojelua kustannustehokkaimmin parantavat kohteet. Yläpuolisella valuma-alueella peltoa vähintään 10 % ja kosteikon koko vähintään 1% yläpuolisesta valuma-alueesta.

  2. Luonnon monimuotoisuutta edistävät investoinnit: Maatalousluonnon monimuotoisuutta edistävän kosteikon rakenteen tulee suosia monipuolista kosteikkojen eliölajistoa. Ensisijaisia ovat kohteet, jotka kustannustehokkaasti edistävät uhanalaista lajistoa tai hyödyttävät läheistä Natura 2000 -aluetta tai muuta suojelualuetta.

  3. Kasvihuonekaasupäästöjä ehkäisevät investoinnit: Turvepeltoa koskevassa kosteikkoinvestoinnissa kohteen vesitaloutta on muutettava siten, että pohjaveden pinta nousee pysyvästi tasolle, joka tehokkaasti ehkäisee turpeen hajoamista. Turvepeltoa koskevassa investoinnissa ensisijaisesti rahoitettavia ovat paksumman turvekerroksen omaavat ja kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaasti vähentävät kohteet.

  Investoinnin hehtaarikohtainen enimmäiskorvaustaso on 12 000 €/ha yli 0,5 hehtaarin kokoisilla kohteilla. Pienten 0,3–0,5 hehtaarin kokoisten kohteiden enimmäiskorvaustaso on 4 100 €/kohde. Uomien luonnontilan parantamisen ja kaksitasouomien enimmäiskorvaustaso on enintään 21 €/metri.

  Lue lisää maisemapalveluistamme valtakunnallisilta Maa- ja kotitalousnaisten kotisivuilta!