• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » Jätevesineuvonta » Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän uusiminen
  • Kiinteistökohtaisen järjestelmän uusiminen

    Roolit kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kunnostamisessa

    Kiinteistönomistaja

    Kiinteistönomistajalla/ haltijalla on velvollisuus huolehtia kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelystä. Jätevesijärjestelmä tulee saattaa uuden jätevesiasetuksen vaatimusten tasolle viimeistään kalenteriin merkityn siirtymäajan kuluessa 100m:n etäisyydellä rannasta ja luokitelluilla pohjavesialuilla olevilla kiinteistöillä. Muilla alueilla aikataulu on kiinteistökohtainen.

    Automaattisen ikävapautuksen piiriin kuuluvat ne kiinteistöt, joiden kaikki kiinteistöllä asuvat kiinteistönomistajat ovat täyttäneet 68 vuotta 9.3.2011 mennessä, eikä jätevesistä aiheudu välitöntä ympäristönpilaantumisenvaaraa.

    Jos jätevedestä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa ja järjestelmän rakentaminen tai parantaminen on kiinteistönomistajalle teknisesti tai taloudellisesti kohtuutonta, voi hän hakea sosiaalisin ja taloudellisin perustein kunnasta lykkäystä 5 vuoden jaksoissa. Tämä tapahtuu siirtymäajan loppupuolella.

    Jätevesineuvoja

    Jätevesineuvoja kertoo kiinteistönomistajalle, mitä nykyinen laki ja asetus vaativat. Kiinteistökäynnillä on myös tarkoitus arvioida nykyisen jätevesijärjestelmän riittävyys, tarvittavat kunnostus sekä laajennustoimet, kunto ja taloudellinen hyödyntämismahdollisuus uuden järjestelmän osana. Antamassaan suosituksessa neuvoja ottaa huomioon asetuksen lisäksi sekä kunnan omat määräykset että kiinteistöomistajan ajatukset käytöstä ja kunnossapitovastuun määrästä. Neuvontakäynti kannattaa ajoittaa olemassa olevien sakokaivojen tyhjennyksen kanssa samaan aikaan. Tällöin voidaan tehdä luotettavin arvio kaivojen kunnosta.

    Jätevesisuunnittelija

    Suunnittelija suorittaa kiinteistöllä tarvittavat mittaukset, jotta suunnitelma voidaan luotettavasti tehdä. Hän selvittää kunnasta kuntakohtaiset, kiinteistöä koskevat määräykset. Suunnittelija ottaa huomioon myös kiinteistön rajoitteet ja omistajan toiveet ratkaisuja miettiessään.

    Kunnan rakennustarkastaja

    Kunnan rakennustarkastaja on tässä hankkeessa luvan myöntävä viranomainen. Hän myöntää toimenpideluvan jätevesijärjestelmän kunnostamiseen tai uuden rakentamiseen. Lupaa varten tarvitaan kunnollinen, pätevän suunnittelijan tekemä, jätevesisuunnitelma. Rakennustarkastaja voi pyytää lausunnon suunnitelmasta myös kunnan ympäristöviranomaiselta.

    Kunnan ympäristöviranomainen

    Kunnan ympäristöviranomainen, yleensä ympäristösihteeri, on hankkeessa valvova viranomainen. Hän valvoo, että jätevesien käsittely on kaikkien säädöksien mukaista.

    Laitevalmistaja

    Laitevalmistaja valmistaa ja myy laitteistoja jätevesijärjestelmän rakentamista varten. Suunnitelmasta näet, mitä osia tarvitset. Näin voit kilpailuttaa hankinnat.

    Urakoitsija

    Urakoitsija rakentaa jätevesijärjestelmän suunnitelman mukaan, kun kiinteistönomistaja on saanut toimenpideluvan kunnasta. Älä käytä sellaista urakoitsijaa, joka haluaa tehdä järjestelmän ilman suunnitelmaa tai lupaa.

    Valvoja

    Valvoja valvoo urakoitsijan työtä ja varmistaa, että järjestelmä vastaa suunnitelmaa.

    Jätevesisuunnitelma

    Hyvä jätevesisuunnittelija

    • ammattitaitoinen, esim. FISE-pätevä

    • kuuntelee asiakkaan toiveet, tulevaisuuden suunnitelmat ja järjestelmän käyttötarpeet

    • puolueeton

    • kokenut

    ”Laitevalmistajan suunnittelijaa voi käyttää, jos valinta on jo varmistunut ennen suunnitelman tekoa.”

    Hyvä jätevesisuunnitelma

    • Ottaa huomioon lain ja asetuksen sekä kunnan määräysten vaatimukset.

    • Suunnittelija suorittaa riittävät mittaukset paikan päällä.

    • Ottaa huomioon asukkaan tarpeet ja tulevaisuuden suunnitelmat.

    Lopullinen suunnitelma sisältää

    • suunnitelmaselostuksen

    • käyttö- ja huolto-ohjeet

    • sijaintikartan

    • asemapiirroksen korkeustietoineen ja putkimerkintöineen

    • leikkauskuvat korkeustietoineen ja materiaalitietoineen

    • kustannusarvion

     

    Päivämääriä

    3.4.2017
    Ympäristönsuojelulain muutoksen voimaantulo

    3.4.2017
    Jätevesiasetuksen uudistetun version voimaantulo

    30.10.2019
    Kalenteriin sidottujen uudistamisten siirtymäaika päättyy.

    Hanke on päättynyt 31.12.2019

    Jätevesijärjestelmän vaihtoehtoja

    1. Maaperäkäsittely, esikäsittely sakokaivoissa ja lisäksi

    + maasuodattamo tai
    + maahanimeyttämö

    2. Laitepuhdistamo, tarvittaessa esikäsittely sakokaivoissa ja

    + tarpeisiin soveltuva laitepuhdistamo

    3. Umpikaivo

    Lisäksi kiinteistön jätevesivesiratkaisu voi olla näiden yhdistelmä!