• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Ympäristöviisas viljelijä » Materiaalit » Kierrätysravinnemahdollisuuksia Oulun seudulla ja lähialueilla
 • Kierrätysravinnemahdollisuuksia Oulun seudulla ja lähialueilla

  Kierrätyslannoitevalmisteella tarkoitetaan erilaisista kierrätettävistä sivuvirroista prosessoituja lannoitevalmisteita. Raaka-aineita voivat olla esimerkiksi:

  • maatalouden sivuvirrat, kuten lannat ja kasviperäiset sivuvirrat
  • elintarviketeollisuuden sivuvirrat, kuten liha-, luu- ja verijauhot

  • metsäteollisuuden sivuvirrat, kuten tuhka, kuidut, lietteet

  • yhdyskuntien eloperäiset sivuvirrat, kuten biojätteet, puhdistamolietteet.

  Kierrätyslannoitevalmisteita voidaan käyttää lannoitukseen (peruslannoitus, väkevöitys ja / tai täydentävä lannoitus) tai maanparannukseen (kalkitus, eloperäisen aineksen lisäys).

  Kierrätyslan­noitevalmisteet voidaan jakaa:

  • orgaanisiin lannoitteisiin

  • epäorgaanisiin lannoittei­siin

  • kalkitusaineisiin

  • orgaanisiin maanparannus­aineisiin

  • käytännössä myös em. ryhmien yhdistelmiä on myynnissä (esim. orgaanisia valmisteita on tehostettu epäorgaanisilla tai kalkitsevilla ainesosilla).

  Lannoitteilla pyritään parantamaan kasvien kasvua lisäämällä niiden saatavilla olevien ravinteiden määrää ja/tai tasapainoa. Kalkitus- ja maanparan­nusaineilla tavoitellaan kasvun lisäystä maaperän kasvuolosuhteita parantamalla.

  Yllä olevan tiedon lähde: Kierrätyslannoitus-opas

  Esimerkkejä kierrätysravinteista Oulun seudulla

  - Tärkeää huomata ja erottaa, että eri tuotteilla on erilaiset rajoitteet.

  • Maatilan biokaasulaitosten ravinteet, joissa ei ole yhdyskuntaperäisiä ravinteita

  • Maaseudun biokaasulaitosten ravinteet, joissa on yhdyskuntaperäisiä ravinteita (ks. liitteet 1 ja 2)

  • Yhdyskuntaperäiset ravinteet jätevedenpuhdistamoilta (ks. liitteet 1 ja 2)

  • Yhdyskuntaperäiset ravinteet suurten taajamien biokaasulaitoksista (ks. liitteet 1 ja 2)

  • Puunjalostusteollisuuden sivutuotteet (esim. kuituvalmisteet ja kuitulietteet)

  • Biohiili – voi olla ladattu jollakin ravinteella tai voi olla lataamaton – joilloin voidaan käyttää myös suodattamaan ravinteita (kasviperäinen kasvualustahiili).

  • Myynnissä olevat kierrätysravinnevalmisteet (ks. liite 6)

  • Apatiitti

  • Biotiitti

  • Kuonat

  • Kipsi – nyt ajankohtainen  https://ym.fi/-/peltojen-kipsikasittelya-laajennetaan-rannikolla-itameren-tilan-parantamiseksi

  • Tuhkat -esim. puun, turpeen tai peltobiomassan tuhka

  • Maanparannuskompostit

  • ”Boostit” –  esimerkiksi lietteeseen tms. sekoitettava tehoste (boost, booster)

  • Karjanlanta  - yleisin, tutuin ja määrällisesti suurin

   • Karjanlantaa  käytetään viljelyssä arvokkaana ravinteena ympäristöehtojen mukaisesti. Alueemme peltoalat ovat kokonaisuutena riittävät suhteessa lannan määrään. Tehostamistarve löytyy tietyillä karjatalouden keskittymillä, joissa tilakoon ja kuljetusmatkojen kasvettua olisi eduksi prosessoida lanta tiiviimpään muotoon. Maatilojen biokaasulaitokset helpottavat ravinteiden fraktiointia, jolloin täsmäravinteiden ohella saadaan myös energiahyöty. Maatilojen biokaasun kysyntä, kannattavuus ja ohjauskeinot tulevat ratkaisemaan biokaasun lisääntymisen tulevaisuudessa. Maatilojen biokaasun kysyntä, kannattavuus ja ohjauskeinot tulevat ratkaisemaan biokaasun lisääntymisen tulevaisuudessa. Sen eteen on tehty paljon työtä myös alueellamme ja myös uusia ratkaisuja kehitetään. Biokaasulaitoksen mädätteestä on jonkin verran helpompaa fraktioinnin avulla erottaa typpi ja fosfori erilleen kuin  raa’asta lannasta.

  • Ruokaviraston ylläpitämä listaus 31.3.2022 Lista tulee päivittymään.

   • Luomuun sopivat, myynnissä olevat kierrätysravinnevalmisteet. Voidaan käyttää myös tavanomaisessa viljelyssä.

  • https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/luomutilat/lannoite-ja-torjunta-aine/luomulannoiteluettelo-2022-2a.pdf

  KATSO LISÄÄ: Kierrätyslannoitus-opas

  Huom.Tämä ohjeellinen teksti liitelinkkeineen on koottu eri tietolähteistä loppuvuonna 2021 ja alkuvuonna 2022 Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen puitteissa. Hanke tai hallinnoiva organisaatio ei vastaa lainsäädännön tai ohjeiden tuomista muutoksista tai ohjeiden / lainsäädännön tulkinnoista. Lisätietoja ruokavirastosta. Kierrätysravinteiden käyttäjä ja valmistaja vastaavat tuotteen lain- ja säädösten mukaisesta käytöstä.

  Tiedote: Ajankohtaista lisätietoa yhdyskuntien puhdistamolietepohjaisista ravinteista

  Liite 1: Puhdistamolietettä sisältävien ravinteiden käyttöä koskevat rajoitukset

  Liite 2: Erilaisia tulkintoja käsitellyn puhdistamolietteen karjan rehukäytössä

  Liite 3: Lannoitelainsäädännön uudistuksen soveltaminen alkaa 2022

  Liite 4: Huomattavaa kierrätysravinteiden käyttäjälle: Vuokraviljely – laatujärjestelmä ja muutokset  

  Liite 5: Lisätietoa jätevesien ravinnekäytön uudistuksesta – arvioitu aika heinäkuussa 2022

  Liite 6: Esimerkkejä myynnissä olevista kierrätysravinnevalmisteista

  Teksti: Taimi Mahosenaho