• proagriaoulu.fi » Maasta markkinoille » Luomuviljan- ja valkuaiskasvien tuotanto » Kartoitus luomuviljojen ja -valkuaiskasvien markkinatilanteesta
 • Kartoitus luomulaatuisten viljojen ja valkuaiskasvien markkinatilanteesta – yhteenveto haastatteluista

  ProAgria Oulu kartoitti syksyllä 2018 luomulaatuisten viljojen ja valkuaiskasvien markkinatilannetta sekä tarvetta saada lisää tuottajia luomusektorille. Kartoitus oli osa Maasta Markkinoille - Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun -hanketta. Kartoitus toteutettiin puhelinhaastatteluina myllyille ja rehunvalmistajille. Haastattelua varten kontaktoitiin yhteensä kuutta Pohjois-Pohjanmaalla toimivaa myllyä ja rehunvalmistajaa, joista neljä osallistui haastatteluun.

  Vastaajat kertoivat ostavansa tällä hetkellä luomuna viljoista muun muassa ohraa, (puhdas)kauraa, vehnää ja ruista. Ohraa, kauraa, vehnää, ruista, härkäpapua ja hernettä ostettiin rehutuotantoa varten. Osa vastaajista ei käsitellyt luomutuotteita ollenkaan tai tuotti tavanomaista rehua, sillä kysyntää luomurehulle ei koettu olevan. Luomuviljoista kauran koettiin olevan suosituin, muissa ostomäärät ovat pienempiä.

  Hinnat ovat määräytyneet tarvittavan määrän mukaan asiakkaan kanssa sopimalla, osittain olleet markkinahintoja. Vastaajien mukaan molemmat osapuolet ovat olleet yleensä hintoihin tyytyväisiä. Joskus viljelijöillä on ollut jopa tarve päästä pienistä eristä eroon, jos ei ole ollut muutoin ostajia. Eräs vastaaja pohti luomukauran hintaa – jos viljelijöitä tulee nopeasti paljon, laskeeko luomukauran hinta. Luomun markkina koetaan vielä pieneksi, sekä ostaja- että markkinapuolella.

  Viljelijöille maksettavan hinnan säilyminen riittävän korkealla sekä viljelijöiden toimituskanavien toimivuutta pidettiin tärkeänä – esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla olemassa olevia luomuvastaanottovarastoja toivottiin hyödynnettävän, jotta ne kannattaa ostajan näkökulmasta säilyttää luomun vastaanottopaikkoina jatkossakin.

  Luomuviljojen saatavuus vaihtelee vuosittain

  Tärkeimmät laatukriteerit vaihtelevat viljakohtaisesti. Tärkeimmiksi ominaisuuksiksi viljoilla mainittiin mm. sakoluku ja hehtolitran paino. Myllyvehnällä ja myllyrukiilla on tarkemmat vaatimukset, kun taas rehukauralla vähäisemmät. Joskus laaduissa suuria vaihteluita, esimerkiksi luomurehukauran kohdalla. Elintarvikkeilla saa paremman hinnan – jonakin vuonna on ollut toksiiniongelmia, jolloin tuote on mennyt rehuksi. Esimerkiksi vuonna 2017 toksiiniarvojen kerrottiin olleen korkeita, kun taas kuluvana kuivana vuonna ne ovat olleet matalia.

  Tuotteiden laatuun toivottiin kiinnitettävän erityistä huomiota, ostajapuolella toivotaan mahdollisimman puhdasta luomuraaka-ainetta: mahdollisimman vähän roskaisuutta tai vieraita lajeja. Viljelijän tekemä lajittelukin usein kannattaa, jotta luomuraaka-aine olisi tasalaatuisempaa.

  Saatavuuden koettiin vaihtelevan paljon vuosittain – viime talvena oli pulaa, nyt jopa ylitarjontaa. Luomuvehnän kohdalla saatavuuden arveltiin olevan vaikein tänä vuonna.  Luomurehukauran osalta viljelijäsopimuksia on vaikea saada, koska pääsääntöisesti halutaan tuottaa luomuelintarvikekauraa ja erityisesti puhdaskaura kiinnostaa. Jotkut toimijat mainitsivat, että rehupuolella saatavuusongelmia ei ollut, toisaalta luomuvalkuaisen osalta kuten herneen ja härkäpavun osalta saatavuusongelmia on.  Luomuhärkäpavun ja -herneen saatavuus on koettu haastavaksi (sopimusviljelijöillä vaikeita vuosia) joka vuosi, näistä toivotaan enemmän tarjontaa. Luomurypsiä ostetaan puristeena, mutta niitä haluttaisiin kotimaisilta puristamoilta. Luomurypsin saatavuudessa on ongelmia. Toisaalta markkinat ovat vastanneet ainakin joltain osin pienen toimijan luomuraaka-ainetarpeita.

  Kasvunäkymiä etenkin luomukauratuotteille

  Vastaajat kokivat etenkin luomukauratuotteille olevan kysyntää, varsinkin vientimarkkinoilla olevan kiinnostusta. Luomupuhdaskauratuotteille nähtiin hyvät kasvunäkymät. Luomumyllytuotteiden kysynnän on koettu kasvavan, luomuvehnän, -rukiin ja -ohrajauhojen osalta kiinnostusta enemmän vientimarkkinoilla. Luomurehujen osalta raaka-aineen saanti vaikeuttaa myyntiä, sillä niille olisi menekkiä.

  Osa vastaajista osti vapailta markkinoilta, suoraan viljelijöiltä ilman viljelysopimusten tekoa, ja osasta tuotteista tehdään viljelysopimuksia - esimerkiksi luomupuhdaskauran osalta. Osa tekisi viljelysopimuksia mielellään. Luomurehukauran osalta viljelysopimuksia haastavaa saada, sillä ensisijainen halu on tuottaa sitä elintarvikkeeksi, rehu toissijaista. Rehukäyttöön vasta kun on selvillä, ettei sovi elintarvikkeeksi.

  Vastaajat toivoivat laadukkaiden, myllykelpoisten raaka-aineiden tuottamista sekä monipuolisuutta tuotantoon: huonomman vuoden sattuessa kaikki menevät rehukäyttöön. Pienissä paikallisissa myllyissä ei vaikuttanut kyselyn perusteella olevan kovin paljon kiinnostusta luomukelpoiseen raaka-aineeseen. Monipuolisuus vähentäisi riskejä viljelijänkin osalta. Toiveina mainittiin erityisesti härkäpapu ja herne ja toisaalta rypsi, jolle olisi markkinoita.

  Luomuviljelyssä tulee siis panostaa hyvään viljelykiertoon tilan tavoitteiden mukaan. Mikäli tila viljelee puhdaskauraa, kierrossa ei saa olla muita kotimaisia viljalajeja, joissa on gluteiinia, mutta kiertoon sopii mainiosti erilaiset valkuais- ja öljykasvit.  Mikäli taas tilalla on monipuolisempi viljakierto, voisi pyrkiä sopimusviljelyyn muiden viljojen osalta, koska muiden luomuviljojen ja luomurehuviljojen osalta vaihtelevuutta kasvavissa markkinoissa on melkoisesti.

   

  Muokattu viimeksi: 4.1.2019