• proagriaoulu.fi » Jätevesineuvonta
 • Hajajätevedet

  JÄTEVESISÄÄDÖKSIÄ LIEVENNETTIIN,
  TOIMENPITEILLE ON EDELLEEN TARVETTA

  Huhtikuun 3. päivänä tulivat voimaan Ympäristönsuojelulain muutos ja sitä koskeva Hajajätevesiasetus (Talousjätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla).

  Nykyisten säädöksien mukaan kiinteistöillä, joiden jätevesien käsittelyä tulee tehostaa kalenteriin sidotussa määräajassa, on siirtymäaikaa 31.10.2019 saakka. Tällaisia kiinteistöjä ovat ne kiinteistöt, joiden vesistöä lähin jätevettä tuottava rakennus on alle 100 metriä rannasta keskivedenkorkeuden rantaviivasta mitattuna tai kiinteistö sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella. Toimenpiteille on edelleen tarvetta. Siirtymäajan piiriin kuuluvat ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt, joiden jätevesijärjestelmä vaatii parantamistoimia.

  Muilla alueilla jätevesienkäsittelyjärjestelmän uudistaminen tapahtuu kiinteistökohtaisella aikataululla. Aikatauluun vaikuttavat järjestelmän kunto (pitää olla toimintakuntoinen ja rakennusluvanmukainen), muut remontit (esimerkiksi vesijohtoverkostoon liittyminen tai rakennuslupaa vaativa peruskorjaus) ja kiinteistön omistajan oma tarve parantaa jätevesienkäsittelyä.

  Huomioitavaa on se, ettei mitkään siirtymäajat koske uudisrakentamista. Uuden rakennuksen rakennuslupahakemuksen liitteenä tulee olla jätevesisuunnitelma ja järjestelmän tulee olla valmis ennen uuteen rakennukseen muuttamista.

  Eräs peruste siirtymäajan pidentämiselle on parantamistoimia vaativien kiinteistöjen suuri määrä. Siirtymäajan jatkamisella pyritään välttämään jätevesijärjestelmien saneerauksesta aiheutuvaa ruuhkaa. Onkin tärkeää huomata, että jätevesijärjestelmän parantaminen on edelleen tarpeen useilla kiinteistöillä.

  Maaseutumme asutus on sijoittunut hyvin pitkälle vesistöjen varsille ja pohjavesialueille. Vesistöjä on aina hyödynnetty tavalla tai toisella, muun muassa kalastuspaikkana eli ravinnonhankintaan, kulku- ja kuljetusreittinä sekä virkistäytymiseen. Pohjavesialueet taas puolestaan ovat olleet hyviä rakennuspaikkoja maaperänsä puolesta ja pohjavesi sinänsä elämisen edellytyksenä on houkutellut asukkaita puoleensa.

  Jätevesien käsittelyn parantaminen tarjoaa jokaiselle meistä mahdollisuuden konkreettisesti vaikuttaa lähiympäristön ja –vesistön tilaan. Mikäli kiinteistösi jätevesijärjestelmän kunto mietityttää, ota yhteyttä jätevesineuvontahankkeeseen. Maksutonta kiinteistökohtaista neuvontaa on edelleen saatavissa.

  Luotettavaa jätevesineuvontaa

  ProAgria Oulun hallinnoima jätevesihanke välittää pohjoispohjalaisille kiinteistönomistajille luotettavaa tietoa jätevesien käsittelystä ja auttaa näin välttämään virheinvestointeja. Hanke edistää uuden jätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelulain tavoitteita sekä ottaa huomioon kuntakohtaiset käsittelyvaatimukset.

  Hankkeen neuvonta on tarkoitettu jo olemassa oleville kiinteistöille, joilla jo on tai ainakin pitäisi olla jonkinlainen jätevesien käsittelyjärjestelmä. Neuvontaa voivat hyödyntää sekä vakituiset että kesäasukkaat riippumatta siitä, onko kiinteistöllä aikaraja järjestelmän uudistamiselle vai ei.

  Hankkeella on koulututtuja jätevesineuvojia eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Heillä on riittävä alan perustietämys, jota vahvistaa Suomen ympäristökeskuksen lisäkoulutus. Jätevesineuvojat voivat olla tavattavissa alueen tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa. Tarpeen mukaan he kiertävät ja auttavat myös kiinteistökohtaisten ratkaisujen hakemisessa. Saat neuvojan kiinteistölle soittamalla tai laittamalla sähköpostia jätevesineuvontaan.

  Hankkeen nettisivuille kootaan tietoa ja linkkejä jätevesien käsittelystä, asetuksista, kuntakohtaisista määräyksistä, tutkimustuloksista, alan hankkeista ja oman alueen toimijoista. Tarjolla on lisäksi netti- ja puhelinneuvontaa. Jätevesihanke opastaa maaseudun asukkaita myös suunnittelun, laitehankintojen ja urakoinnin yhteiskilpailuttamiseen, mikä tuo kustannussäästöä.

  Lisätietoa

  Hanke on päättynyt 31.12.2019

  Jätevesihanke

  Rahoitus: Ympäristöministeriö/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

  Alue: Pohjois-Pohjanmaa

  Kohderyhmä: Haja-asutusalueen olemassa olevat kiinteistöt (ei uudisrakentaminen)

  Koulutetut neuvojat
  Yleisötilaisuuksia, netti- ja puhelinneuvontaa sekä kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä

  Jätevesiopas 2020