• proagriaoulu.fi » HevosAgro » Hevostaloutta kehittämään
 • Hevostaloutta kehittämään

  LV;

  Hevosalan valtakunnallisten toimijoiden yhteistyönä valmistuneessa Mahdollisuuksien hevonen -Hevosalan kehittämisohjelmassa  on esitetty hevosalan keskeisimmät painopisteet, joihin hevosalan järjestöt haluavat yhteistyössä vaikuttaa. Hevosala tarvitsee selkeät suuntaviivat, joiden ympärille on mahdollista kehittää terveellä pohjalla toimivaa elinkeino- ja harrastustoimintaa. Hevosalan kehittämisen tavoitteena on turvata hevosten hyvinvointi ja alan yleiset toimintaedellytykset. Tavoitteena on nostaa koko toimialan profiilia, jotta hevostalouden yhteiskunnallinen merkitys tunnustetaan todellisten vaikutusten ja alan laajuuden mukaisesti. 

  Mahdollisuuksien hevonen – Hevosalan kehittämisohjelma sisältää Hevosalan hankeohjelman 2014–2020. Hankeohjelman tavoitteena on edistää elinvoimaista hevosalan yritystoimintaa sekä ohjata hankerahoitusta ja alan kehittämistoimenpiteitä yhdessä määriteltyjä päämääriä kohti. Kehittämisohjelmaan on kirjattu asioita, joihin ala on sitoutunut ja joita halutaan ensisijaisesti viedä eteenpäin tulevan ohjelmakauden aikana sekä alan sisäisen että ulkopuolisen rahoituksen turvin. Hankeohjelman tarkoituksena on ohjata rahoitusta hevosalan kannalta tärkeisiin hankkeisiin pois sulkematta kuitenkaan ohjelman ulkopuolisia hyviä ja tarkoituksenmukaisia toimia.

  Keskeiset keskusjärjestöt Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto ovat laatineet toimintaansa ohjaamaan omat strategiansa.

  Pohjois-Pohjanmaalla hevostalouden kehittämistarpeet kartoitettiin Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvitystä laadittaessa vuonna 2008. Vuonna 2013 toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden kehittämisohjelman seuranta ja päivitys, jonka tuloksena syntyi Hevosten Pohjois-Pohjanmaa 2014–2020 Hevostalouden kehittämisohjelma. Seurannan tuloksena merkittävimmiksi Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden kehittämistarpeiksi nousivat

  • Hevosten hyvinvointi
  • Yhteistyön lisääminen alalla
  • Hevosalan rahoitusmahdollisuudet
  • Ympäristökysymykset ja maankäyttöpolitiikka
  • Hevonen ihmisen hyvinvoinnin kehittäjänä
  • Hevostalousyrittäjyyden kehittäminen
  • Harrastus- ja virkistystoiminta
  • Hevosalaa koskeva tukipolitiikka

  Kehittämisohjelmassa määriteltiin Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden visio sekä kehittämistarpeista johdetut painopisteet, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset hevostalouden tulevaisuudelle. Esitetyt toimenpiteet ovat tarvittavilta panostuksiltaan ja vaikuttavuudeltaan erisuuruisia. Osa on tarkoitettu toteutettavaksi osana yritysten, järjestöjen, oppilaitosten ja muiden toimijoiden normaalia toimintaa. Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa paikallisin voimavaroin esimerkiksi yhteisinä projekteina.

  Laajempia kehittämistoimia varten on tarpeen käynnistää paikallisia tai maakunnallisia hankkeita, joihin on tarpeen hakea erillistä rahoitusta esimerkiksi EU-rahoitusmahdollisuuksia hyödyntäen.

  Kehittämisohjelman toteutus edellyttää paikallistason aloitteellisuutta sekä aktiivista ja kehittämismyönteistä otetta kaikilta hevosalan yrittäjiltä, harrastajilta ja seuroilta. Toimijat voivat yhteistyössä merkittävästi vaikuttaa alan myönteisen julkisuuskuvan muodostumiseen. Hevostalouden tulevaisuus elinvoimaisena elinkeinona edellyttää verkostoitumista, laadukkaiden palveluiden tuottamista ja oman osaamisen kehittämistä. Myös kuntien tulisi löytää oma, myönteinen roolinsa hevostalouden kehittämisessä esimerkiksi kohdentamalla toimenpiteitä paikallisten hevosurheilualueiden kehittämiseen. Hevoset ja kunta -rajapintoja kirja on kattava tietopaketti kunnille hevosalan huomioon ottamisesta kunnan eri toimialoilla.

   

  Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden visio

  Hevosmyönteisessä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa hevonen on hyvinvoiva ja elää hyvässä ympäristössä tuoden mahdollisuuden vetovoimaiseen harrastukseen sekä merkittävään elinkeinon lähteeseen.

  Hevostaloutta ja – harrastusta harjoitetaan laadukkaissa ja turvallisissa toimintaympäristöissä toimijoiden aktiivisessa yhteistyössä.