• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Maatilojen energia-asiat » Maatalouden energiakulutus » Energialähteiden jakautuminen maa- ja puutarhataloudessa
 • Energialähteiden jakautuminen maa- ja puutarhataloudessa

  Merkittävä osa maa- ja puutarhatalouden käyttämästä energiasta on tuotettu puu- ja peltoenergialla. Maatilalla puuta käytetään eniten lämmitystarkoituksessa hake- ja pellettikattiloihin. Peltoenergiaan luokitellaan pellosta peräisin oleva uusiutuva energia kuten olki, jyvät, siemenet, ruokohelpi ja lajittelujäte. Peltoenergian osuus jää kuitenkin kokonaiskulutuksessa alle prosentin luokkaan. (Tike 2012)

  Turpeen osuus maa- ja puutarhatalouden energiankäytöstä on 6 %. Turvetta nostetaan eniten Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, missä suurimmat tuotantoalueet sijaitsevat (Tike 2012).  Turvetta ei luokitella ilmasto- energiapolitiikassa uusiutuvaksi energiaksi, koska sen uusiutumisaika on jopa 2000-3000 vuotta. Turve on kuitenkin vakiinnuttanut asemansa lämpökattiloiden energialähteenä. Turpeella on kyky neutralisoida ruokohelven tai jätepolttoaineen syövyttäviä ainesosia. Se toimii myös sidosaineena isoissa kattiloissa, tasaten lämpövaihteluja ja puhdistaen laitteistoa. (Energiateollisuus 2013) Maataloussektorilla turvetta hyödynnetään myös eläinten kuivikkeena.

  Pohjois-Pohjanmaan energiatalouden kannalta on kuitenkin tarpeellista säilyttää turvetalous toimintakykyisenä myös tulevaisuudessa. Tärkeitä syitä tähän ovat huoltovarmuuden ja energiaomavaraisuuden turvaaminen, polttoaineiden hintakilpailun ylläpito, nykyisten voimalaitosten tekniikka sekä energiapuun käytön laajentamiseen liittyvät epävarmuudet (P-P Energiastrategia 2020)

  Suurin osa työkoneista maatiloilla toimii polttoöljyllä. Pellon muokkaus ja sadonkorjuut  kuluttavat eniten energiaa. Noin kolmannes polttoöljyn kulutuksesta menee tilojen lämmitykseen ja kuivaamoihin. Sateinen syksy nostaa huomattavasti öljyn kulutusta kuivaamoissa. Raskaan polttoöljyn kulutus 0,4 TWh rajoittuu lähinnä puutarhasektorille. (Tike 2012)

  Maa- ja puutarhatalouden käyttämien energialähteiden jakautuminen 2010. Kulutus yhteensä 10 TWh. (Tike 2012)