VYYHTI-verkosto

VYYHTI II – hankkeen päätavoitteena on rakentaa Pohjois-Pohjanmaan alueelle vesienhoitoa ja – kunnostuksia edistävä verkosto, joka toiminnallaan tukee paikallisia kunnostajia. Maakunnalliseen verkostoon kutsutaan mukaan laajasti alan toimijoita: paikallisia kunnostajia, tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioita, kuntia sekä oppilaitoksia.

VYYHTI verkosto on kokoontunut kaksi kertaa ja käytyjen keskustelujen perusteella verkoston toiminnalle on todellista tarvetta. Verkoston rakentaminen onkin edennyt erittäin positiivisessa hengessä. Huhtikuun 2017 verkostotapaamisessa kerätyistä kehittämistarpeista osa on jo jalostunut eteenpäin Oulun ammattikorkeakoulun järjestämässä hankeideointipalaverissa.

Kesäkuun 2017 alussa verkoston ydintoimijat kokoontuivat keskustelemaan verkoston toimintaan liittyvästä sitoumuksesta, yhteisestä tahtotilasta, joka tukisi verkoston toiminnan jatkuvuutta myös VYYHTI II – hankkeen päättymisen jälkeen. Tapaamisessa toimijoilla oli yhteinen huoli siitä, miten vesienhoidon konkreettiseen edistämiseen tullaan varaamaan resursseja uudessa maakunnassa. On tärkeää huomata, että aktiivisen verkoston toiminta tarvitsee koordinaatiota ja resursseja tuottaakseen tuloksia eli erilaisia konkreettisia kunnostushankkeita eri puolille maakuntaa.

Konkreettisten, ruohonjuuritason hankkeiden toteuttamiseksi maakunnallisen verkoston lisäksi tarvitaan myös erilaisia alueellisia ja paikallisia verkostoja sekä uusia yhteistyömalleja. VYYHTI II – hanke edistää näiden syntymistä erityisesti pilottialuesuunnittelun yhteydessä mutta myös muilla hankkeen neuvontakohteilla. Hankkeessa toteutetaan myös kunnostusyhdyshenkilötoimintaa, jonka tavoitteena on lisätä eri puolilla maakuntaa toimivien paikallisten kunnostajien vuorovaikutusta. Verkostoitumista ja eri toimijoiden välistä tiedonvaihtoa edistää myös hankkeessa kehitettävä VYYHTI kunnostajan karttapalvelu.