Pilottialueet

Hankkeen aikana laaditaan laaja-alaisia, koko valuma-alueen huomioivia pilottisuunnitelmia. Suunnittelussa panostetaan erityisesti paikallisten yhteistyömallien rakentamiseen sekä siihen, että paikalliset toimijat sitoutuvat suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen aikana pilottialueilta etsitään toimijoita, joilla on mahdollisuus hakea toimenpiteisiin sekä niiden tarkempaan tekniseen suunnitteluun esimerkiksi erillistä hankerahoitusta.

 

Pilottialuesuunnitelmien tavoitteena on tuottaa kokemuksia sekä uutta tietoa ajankohtaisiin ja monialaisiin suunnittelutarpeisiin. Suunnitelmissa kiinnitetään huomiota muun muassa valumavesien hallintaan liittyviin asioihin, ravinteiden käytön tehostamiseen viljelyalueilla, ranta-alueiden ja viljelyalueiden luonnon monimuotoisuuden lisääntymiseen sekä kulttuurimaiseman hoitoon ja virkistyskäytön lisäämiseen. Suunnittelun yhteydessä myös testataan hankkeessa kehitettäviä työkaluja.

 

Pilottialueille tehtävä valuma-aluesuunnittelu on myös Oulujoen – Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelman tarkentavaa suunnittelua ja sillä pyritään edistämään eri sektoreiden yhteistä vesiensuojelua. Pilottisuunnittelualueilta saatavia malleja voidaan soveltaa koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

 

Vuoden 2016 pilottialuekohteet

Lamujoen pilottialuesuunnittelu, Siikalatva

Kärsämäenjoen pilottialuesuunnittelu, Kärsämäki

Pirnesjärven pilottialuesuunnittelu, Haapavesi

 

Maaliskuu 2017

Hae VYYHTI II -pilottialueeksi (toinen haku)

Maaliskuu 2016

Hae VYYHTI II -pilottialueeksi